28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 15:17

01/04/2024: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Τεχνικών Υπαλλήλων εγγεγραμμένων στο ΜΗΜΕΔ και δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο: «Επισκευή επικίνδυνων βλαβών οδοστρωμάτων, πεζόδρομων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων» συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000,00 € με  ΦΠΑ 24% και Χρηματοδότηση από Ίδιους Πόρους Κ.Α. 7323.019 Φ30 Δ43) 

Η Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή:

  1. Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 και ισχύει,
  2. Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 και ισχύει,
  3. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  4. Της Εγκυκλίου 2 Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/6703/ΦΝ466/26-01-2018,

θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων εγγεγραμμένους στο Μη.Μ.Ε.Δ. που τηρείται στην Αναθέτουσα Αρχή και στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου, ήτοι: «Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν και τα ακόλουθα: α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περ. ζ’, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες, που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό.»

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή τριών τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών μελών και τριών τεχνικών υπαλλήλων αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή επικίνδυνων βλαβών οδοστρωμάτων, πεζόδρομων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων», συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α 24%. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η ΔΗ.Σ.)

Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους και υπάρχει σχετική εγγεγραμμένη πίστωση στον κωδικό: Κ.Α. 7323.019 Φ30 Δ43 στον Προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων 2024 με Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 91Μ5Ω6Μ-ΠΔΚ) ΑΑΥ Α00485/2024 και με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 24REQ014411180 2024-03-13.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο καθώς η εκτέλεση των εργασιών που είναι ομοειδείς και συμπεριλαμβάνονται στην σχετική μελέτη έχουν συγκεκριμένη αλληλουχία, ενώ κάποιες θα εκτελούνται ταυτόχρονα σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, με στόχο την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος ως προς την άρση επικινδυνότητας , την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αισθητική των οδών, των πεζόδρομων και εν γένει των κοινοχρήστων χώρων.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριάντα έξι (36) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Ο συνολικός προγραμματισμός και η συνολική ευθύνη ως προς τη διοίκηση του έργου αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ορθή ολοκλήρωσή του. Οι τοποθεσίες εκτέλεσης των εργασιών εντάσσονται γεωγραφικά σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες. Οι εργασίες στις περιπτώσεις αυτές πρέπει, για την ορθή και λειτουργική εκτέλεση του έργου, να γίνονται συνολικά και όχι τμηματικά.

Σκοπός του παρόντος έργου είναι η άμεση παρέμβαση και αποκατάσταση στα σημεία των οδών, των πεζοδρόμων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, τα οποία έχουν καταστεί επικίνδυνα λόγω βλαβών. Οι παρεμβάσεις θα γίνονται σε όποιο σημείο του Δήμου Αθηναίων έχει υποστεί βλάβη, είτε από φυσική φθορά, είτε από κακοτεχνίες προηγούμενων επεμβάσεων (Ο.Κ.Ω. κλπ), με αποτέλεσμα η επιφάνεια του κοινόχρηστου χώρου να είναι επικίνδυνη για τη διέλευση των πεζών, των ΑμεΑ, ή των πάσης φύσεως οχημάτων. Επίσης, στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι και η αποκατάσταση τοιχίων (π.χ. υπερυψωμένων πεζοδρομίων, κλιμάκων κ.λ.π.).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22η Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα.
Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24η Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα η 11:00 π.μ.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις κατ’ εφαρμογή του ως άνω [1]:
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ή ΤΕ ΠΟΛΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΠΕ ή ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-και ΠΕ ή ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Έργο της Επιτροπής Διεξαγωγής-Διενέργειας Κληρώσεων τεχνικών υπαλλήλων εγγεγραμμένων στο Μη.Μ.Ε.Δ. του Δήμου Αθηναίων σύμφωνα με το με αρ. πρωτ 135539/24-05-21 και το με 138540/26-5-2021 είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών (τεχνικών υπαλλήλων) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 0104-2024 και ώρα 12:00 μ. μέσω του Προγράμματος-Εφαρμογής-Διενέργειας Κληρώσεων (ΑΔΑ:9ΑΒΛΩ6Μ-ΔΦΩ).
Η παρούσα ανακοίνωση, κατ’ εφαρμογή του ως άνω [2], θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: www.cityofathens.gr

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε με το Ν. 4782/2021 και ισχύει.