17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 10:02

01/02/2022 – 15/03/2022: Πρόσκληση στους γραμμένους στα μητρώα Αρρένων, έτους 2006 και ακολουθούν τη στρατολογική κλάση 2027, για γνωστοποίηση στοιχείων διεύθυνσης κατοικίας και γραμματικών γνώσεων

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Καλεί τους γραμμένους στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Αθηναίων που έχουν γεννηθεί το έτος 2006 και ακολουθούν τη στρατολογική κλάση 2027, – προς αποφυγή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού – να αποστείλουν στο Τμήμα Μητρώου Αρρένων της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, (e-mail [email protected]), από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι την 15η Μαρτίου 2022 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, άρθρο 8, παρ. 4, όπου θα δηλώνουν τις γραμματικές γνώσεις τους καθώς και την διεύθυνση κατοικίας τους.
Τα στοιχεία αυτά είναι χρήσιμα, για να καταχωριστούν στον Στρατολογικό Πίνακα Κλάσεως 2027 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, Ν. 2119/93.