Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 66,00 € (ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2020 Φορέας 0, Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
Θέμα: Την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 66,00 € (ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2020 Φορέας 0, Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ - 9 Κ.Α 8261.001 <<Αποδόσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο>> για την αντιμετώπιση της δαπάνης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στoν κ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ.
Ημ/νια: 20/03/2020 10:35:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΛΩ8Ω6Μ-2Ο3
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TAGS ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TAGS ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Ημ/νια: 20/03/2020 10:35:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΣΥΩ6Μ-ΓΑΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ
Ημ/νια: 20/03/2020 10:32:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΒ9Ω6Μ-ΞΨ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
α) Έγκριση της προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, των άρθρων 26 (παρ.6), 32 (παρ.2γ) και 32α (περ.β) του Ν.4412/2016, σύμφωνα με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Θέμα: α) Έγκριση της προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, των άρθρων 26 (παρ.6), 32 (παρ.2γ) και 32α (περ.β) του Ν.4412/2016, σύμφωνα με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄ 55), για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ” και β) συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ανωτέρω διαδικασίας.
Ημ/νια: 19/03/2020 10:40:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω8ΦΩΩ6Μ-ΓΓ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
Περίληψη Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για «Πλύσιμο – γρασάρισμα –απολύμανση οχημάτων του Δήμου Αθηναίων», αίτημα της Δ/νσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων.
Θέμα: Περίληψη Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για «Πλύσιμο – γρασάρισμα –απολύμανση οχημάτων του Δήμου Αθηναίων», αίτημα της Δ/νσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων.
Ημ/νια: 19/03/2020 10:21:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠ3ΠΩ6Μ-Π2Κ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ Δ.Ε.Ρ.Α.
Θέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ Δ.Ε.Ρ.Α.
Ημ/νια: 19/03/2020 08:40:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΟΜΩ6Μ-5ΝΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αντιμετώπιση της δαπάνης για προμήθεια λουκέτων για την ασφάλιση πίλλαρ οδοφωτισμού
Θέμα: Αντιμετώπιση της δαπάνης για προμήθεια λουκέτων για την ασφάλιση πίλλαρ οδοφωτισμού
Ημ/νια: 19/03/2020 08:22:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΒ0Ω6Μ-Υ4Χ
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Τροποποίηση του με αριθ. Πρωτ. 050592/27-02-2020 (ΑΔΑ ΨΧ2ΒΩ6Μ-Γ75) Προγραμματισμού υπερωριακής εργασίας, καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες και Νυκτερινές ώρες των Μονίμων Υπαλλήλων της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Μάρτιο 2
Θέμα: « Τροποποίηση του με αριθ. Πρωτ. 050592/27-02-2020 (ΑΔΑ ΨΧ2ΒΩ6Μ-Γ75) Προγραμματισμού υπερωριακής εργασίας, καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες και Νυκτερινές ώρες των Μονίμων Υπαλλήλων της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Μάρτιο 2020»
Ημ/νια: 18/03/2020 15:49:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΓΔΙΩ6Μ-ΩΨ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Τροποποίηση του με αριθ. Πρωτ. 050592/27-02-2020 (ΑΔΑ ΨΧ2ΒΩ6Μ-Γ75) Προγραμματισμού υπερωριακής εργασίας, καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες και Νυκτερινές ώρες των Μονίμων Υπαλλήλων της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Μάρτιο 2
Θέμα: « Τροποποίηση του με αριθ. Πρωτ. 050592/27-02-2020 (ΑΔΑ ΨΧ2ΒΩ6Μ-Γ75) Προγραμματισμού υπερωριακής εργασίας, καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες και Νυκτερινές ώρες των Μονίμων Υπαλλήλων της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Μάρτιο 2020»
Ημ/νια: 18/03/2020 15:38:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΝΞΩ6Μ-ΥΨΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση άσκησης του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμό Α498/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 7ο Τριμελές)».
Θέμα: «Έγκριση άσκησης του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμό Α498/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 7ο Τριμελές)».
Ημ/νια: 18/03/2020 15:22:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 66ΡΝΩ6Μ-ΑΚ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απευθείας Ανάθεση για την υπηρεσία “Εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων” για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.8
Θέμα: Απευθείας Ανάθεση για την υπηρεσία “Εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων” για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€) συμπ/νου ΦΠΑ 24%,
Ημ/νια: 18/03/2020 14:36:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Σ01Ω6Μ-ΜΝΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 18/03/2020 13:47:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡΠ1Ω6Μ-3ΦΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 18/03/2020 13:41:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω0Β5Ω6Μ-ΜΚ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΑΥ ποσού 14.332,03€ για την κάλυψη της δαπάνης καταβολής τόκων υπερημερίας χρήσης υπέρ της ''HELLENIC WASTE RECYCLING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ''
Θέμα: ΑΑΥ ποσού 14.332,03€ για την κάλυψη της δαπάνης καταβολής τόκων υπερημερίας χρήσης υπέρ της ''HELLENIC WASTE RECYCLING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ''
Ημ/νια: 17/03/2020 19:59:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 986ΖΩ6Μ-Ψ24
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΑΥ ποσού 14.332,03€ για την κάλυψη της δαπάνης καταβολής τόκων υπερημερίας χρήσης υπέρ της ''HELLENIC WASTE RECYCLING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ''
Θέμα: ΑΑΥ ποσού 14.332,03€ για την κάλυψη της δαπάνης καταβολής τόκων υπερημερίας χρήσης υπέρ της ''HELLENIC WASTE RECYCLING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ''
Ημ/νια: 17/03/2020 19:59:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 986ΖΩ6Μ-Ψ24
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για A. Τον ορισμό της νέας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας κας Ευσταθίας Θράππα Μάρκου ως νέας Υπεύθυνης της Πράξης με τίτλο «Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για ευάλωτες ομάδες κατοίκων της Αθ
Θέμα: Έγκριση για A. Τον ορισμό της νέας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας κας Ευσταθίας Θράππα Μάρκου ως νέας Υπεύθυνης της Πράξης με τίτλο «Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για ευάλωτες ομάδες κατοίκων της Αθήνας (Πολυδύναμα)» (MIS) 5029634 και Β. την παράταση ισχύος της έγκρισης των προσλήψεων για ένα (1) ακόμη έτος ως έχουν οριστεί από την υπ’ αριθ. 278/14-02-2019 Α.Δ.Σ. όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθ. 610/28-03-2019, 732/11-04-2019, 1228/14-10-2019 και 1230/14-10-2019 Α.Δ.Σ. και αφορά την «έγκριση Α. του ορισμού Υπεύθυνου Πράξης, Β. του σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1, Γ. της πρόσληψης 91 ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, Δ. της πρόσληψης 7 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου και Ε. του ορισμού τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για ευάλωτες ομάδες κατοίκων της Αθήνας (Πολυδύναμα)» (MIS) 5029634 στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Δήμου Αθηναίων που είναι ενταγμένη στο ΠΕΠ «Αττική».
Ημ/νια: 17/03/2020 16:53:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΙΝΩ6Μ-6Ι3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για A. Τον ορισμό της νέας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας κας Ευσταθίας Θράππα Μάρκου ως νέας Υπεύθυνης της Πράξης με τίτλο «Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για ευάλωτες ομάδες κατοίκων της Αθ
Θέμα: Έγκριση για A. Τον ορισμό της νέας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας κας Ευσταθίας Θράππα Μάρκου ως νέας Υπεύθυνης της Πράξης με τίτλο «Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για ευάλωτες ομάδες κατοίκων της Αθήνας (Πολυδύναμα)» (MIS) 5029634 και Β. την παράταση ισχύος της έγκρισης των προσλήψεων για ένα (1) ακόμη έτος ως έχουν οριστεί από την υπ’ αριθ. 278/14-02-2019 Α.Δ.Σ. όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθ. 610/28-03-2019, 732/11-04-2019, 1228/14-10-2019 και 1230/14-10-2019 Α.Δ.Σ. και αφορά την «έγκριση Α. του ορισμού Υπεύθυνου Πράξης, Β. του σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1, Γ. της πρόσληψης 91 ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, Δ. της πρόσληψης 7 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου και Ε. του ορισμού τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για ευάλωτες ομάδες κατοίκων της Αθήνας (Πολυδύναμα)» (MIS) 5029634 στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Δήμου Αθηναίων που είναι ενταγμένη στο ΠΕΠ «Αττική».
Ημ/νια: 17/03/2020 16:53:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΙΝΩ6Μ-6Ι3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την παράταση καταβολής τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου έως και 30-06-2020
Θέμα: Έγκριση για την παράταση καταβολής τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου έως και 30-06-2020
Ημ/νια: 17/03/2020 16:51:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΞΥ6Ω6Μ-ΜΞ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την παράταση καταβολής τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου έως και 30-06-2020
Θέμα: Έγκριση για την παράταση καταβολής τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου έως και 30-06-2020
Ημ/νια: 17/03/2020 16:51:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΞΥ6Ω6Μ-ΜΞ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024
Θέμα: Έγκριση μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024
Ημ/νια: 17/03/2020 16:49:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 96ΞΞΩ6Μ-55Α
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.