09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 12:34

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 104329/13-4-2022 (ΑΔΑ: 9ΚΒΥΩ6Μ-ΟΙ1) απόφασης Δημάρχου για τη σύσταση Ομάδας Εργασίας για την επίβλεψη της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία “Impact Hub Labs (Μ.Κ.Ο.)

Στις αρμοδιότητες της Ομάδας Εργασίας παραμένουν η επίβλεψη της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία “Impact Hub Labs (Μ.Κ.Ο.)”, ως προς την τήρηση των όρων της παραχώρησης σε αυτήν της χρήσης του κτηρίου της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης και ως προς την προώθηση των σκοπών που έχει θέσει ο Δήμος Αθηναίων.