Κατάθεση δικαιολογητικών για ένταξη στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (Ε.Ε.Ε.), πρώην Κ.Ε.Α. | 3η Κοινότητα

τμήμα εξυπηρέτησης δημοτών και επαγγελματιών 3ης δημοτικής κοινότητας, τμήμα εξυπηρέτησης δημοτών και επαγγελματιών 3ης δημοτικής κοινότητας

Χρήσιμες Πληροφορίες για τη Διαδικασία:

Σε περίπτωση που κλείσετε ραντεβού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να γνωρίζετε τις παρακάτω πληροφορίες καθώς και να έχετε μαζί σας τα παρακάτω έγγραφα:Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

• Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού (γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ, ή στο γραφείο ΕΕΕ της Κοινότητας).
• Αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου εν ισχύ εφόσον πρόκειται για ενοικιαστή, Ε2 εάν διαμένει σε παραχωρηθείσα οικία, συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 εάν η οικεία είναι ιδιόκτητη. Σε περίπτωση που στην προηγούμενη αίτηση είχε δηλωθεί δωρεάν παραχώρηση, το ηλεκτρονικό μισθωτήριο θα πρέπει να έχει ισχύ για τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη δημιουργία της νέας αίτησης.
• Αριθμός λογαριασμού τράπεζας (IBAN) με πρώτο όνομα εκείνο του δικαιούχου.
• Αριθμός κινητού τηλεφώνου.
• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
• Λογαριασμός παροχής ρεύματος (ο τελευταίος).
• Φορολογική Δήλωση (Ε1) + Εκκαθαριστικό εφορίας όλων των δικαιούχων του νοικοκυριού.
• Κάρτα και βεβαίωση ανεργίας θεωρημένη.
• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας όλων των δικαιούχων του νοικοκυριού (σε περίπτωση αλλοδαπών δικαιούχων, Άδεια παραμονής σε ισχύ ή Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης ανανέωσης Άδειας Διαμονής).
• Για τις μονογονεϊκές οικογένειες: απόδειξη ότι ο γονέας ασκεί κατ’αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια των ανήλικων τέκνων.

  • Βεβαίωση φοίτησης από τη Σχολική μονάδα όταν η ηλικία του παιδιού είναι 5-15 ετών 
  • Για διαμονή σε δωρεάν παραχωρημένη κατοικία,να έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ο. ή δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του παραχωρησιούχου με απαραίτητο στοιχείο την αντιστοιχία της διεύθυνσης με την επωνυμία του αιτούντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: όταν μέσα στο νοικοκυριό υπάρχει και ενήλικο άτομο (τέκνο ή φιλοξενούμενος), τότε δεν ισχύει η προϋπόθεση της μονογονεϊκότητας για το ΕΕΕ.

Σε περίπτωση που προσέλθετε για να εξυπηρετηθείτε στο Δήμο Αθηναίων ,σας επισημαίνουμε ότι ο υπάλληλος του Δήμου (που είναι εξουσιοδοτημένος από το ΥΠΕΚΑΑ) μπορεί να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά εάν το κρίνει ο ίδιος κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησής σας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

2103427310

Τόπος Διενέργειας Ραντεβού

3η Δημοτική Κοινότητα

Τριών Ιεραρχών 74,118 51