Παραλαβή δικαιολογητικών για έγκριση Παράτασης Ωραρίου Λειτουργία Μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) | 3η Κοινότητα

τμήμα εξυπηρέτησης δημοτών και επαγγελματιών 3ης δημοτικής κοινότητας, τμήμα εξυπηρέτησης δημοτών και επαγγελματιών 3ης δημοτικής κοινότητας

Χρήσιμες Πληροφορίες για τη Διαδικασία:

Σε περίπτωση που κλείσετε ραντεβού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να γνωρίζετε τις παρακάτω πληροφορίες καθώς και να έχετε μαζί σας τα παρακάτω έγγραφα:Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Αίτηση (παρέχεται από την Υπηρεσία) από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους εφόσον έχουν νόμιμα εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.
2. Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος (φωτοαντίγραφα) ή
3. Φωτοαντίγραφο γνωστοποίησης
4. α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ιδιοκτήτη ή εκπροσώπου για την «ηχοαπομονωτική ικανότητα» του καταστήματος. Αφορά άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων, που έχουν εκδοθεί μέχρι την 25/7/2012 ή
β) Βεβαίωση εξειδικευμένου γραφείου ή ειδικού επιστήμονα για άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων, που έχουν εκδοθεί μετά την 26/7/2012.
5. Φωτοαντίγραφο Παλαιάς Παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων (αν υπάρχει)
6. Πιστοποίηση μη οφειλής στο Δήμο (αποτελεί στοιχείο που ερευνάται από τον ίδιο τον Ο.Τ.Α.).
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Η παράταση δεν χορηγείται όταν :
υπάρχουν περισσότερες από δύο (02) βεβαιώσεις παραβάσεων από αρμόδια ελεγκτικά όργανα για ηχορύπανση (πάνω από 80 decibel) ή να μην υπάρχουν περισσότερες από δύο (02) αντίστοιχες βεβαιώσεις για υπέρβαση των χρονικών ορίων της μουσικής.
2. Η παράταση ωραρίου ανακαλείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 15/24-1-13 (κανονιστικής) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΒΕΥΗΩ6Μ-Λ24).
3. Η παράταση χρήσης μουσικών οργάνων καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ΄ αριθμ. 15/24-01-2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής:
Κατά την χειμερινή και θερινή περίοδο, Κυριακή έως Πέμπτη, μέχρι τη 01:00 της επόμενης ημέρας. Παρασκευή – Σάββατο – Αργίες και Παραμονές Αργιών, μέχρι τις 03:00 της επόμενης ημέρας.
Τα ανωτέρω εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια του Κοινοτικού Συμβουλίου, το οποίο στη περιοχή ευθύνης του μπορεί να καθορίσει με αιτιολογημένη απόφασή του, την ώρα λήξης του ωραρίου νωρίτερα από τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. 15/24-01-2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Η μη πιστή τήρηση των υποχρεώσεων της υπ’ αριθμ. 15/24-01-2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την παράταση ωραρίου μουσικής, επιφέρει, πέρα από τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) που κυμαίνονται από πεντακόσια ευρώ (500 €) έως χίλια ευρώ (1.000 €), σύμφωνα με το άρθρο 4 της προαναφερθείσας απόφασης

Στοιχεία Επικοινωνίας

2103427310

Τόπος Διενέργειας Ραντεβού

3η Δημοτική Κοινότητα

Τριών Ιεραρχών 74,118 51