Παραλαβή δικαιολογητικών για προέγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας Παιδοτόπου | 5η Κοινότητα

τμήμα εξυπηρέτησης δημοτών και επαγγελματιών 5ης δημοτικής κοινότητας, τμήμα εξυπηρέτησης δημοτών και επαγγελματιών 5ης δημοτικής κοινότητας

Χρήσιμες Πληροφορίες για τη Διαδικασία:

Σε περίπτωση που κλείσετε ραντεβού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να γνωρίζετε τις παρακάτω πληροφορίες καθώς και να έχετε μαζί σας τα παρακάτω έγγραφα:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86. Στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του και η διεύθυνση κατοικίας του, εφόσον, δε, πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Όταν πρόκειται για υπό σύσταση εταιρεία, η υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο των ιδρυτών, όπως αυτός δηλώνεται στο κείμενο της αίτησης. Στην αίτηση-δήλωση δηλώνεται επίσης,
το είδος του καταστήματος (κατηγορία στην οποία εντάσσεται η επιχείρηση, υποκατηγορία αν υπάρχει και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης), περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή – οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο).Αιτήσεις υποβάλλονται και από τρίτους νομίμως εξουσιοδοτημένους για τον σκοπό αυτό.
2. Τοπογραφικό Διάγραμμα στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του Παιδότοπου (σκαρίφημα – αποτύπωση χάρτη ).
3. Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας :
 α)Όταν υπάρχει Κανονισμός στην πολυκατοικία, Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο Οριζόντιας Ιδιοκτησίας, Υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση παιδότοπου.
 β)Όταν δεν υπάρχει Κανονισμός στην πολυκατοικία, προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 της πλειοψηφίας του αριθμού των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κτλ) , ότι δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του υπό ίδρυση παιδότοπου.
4. Έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, μόνο για περιοχές που ορίζονται από Π.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.3 και 6 Ν. 3028/2002 (ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, Μακρυγιάννη 2-4, τηλ.210 9238724- 210 3219776 και ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ Λυσίου και Κλεψύδρας 1, τηλ.210 3253059)
Χρήση γης από την Δ/νση Δόμησης (ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 57 τηλ. : 2105205000 )

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2108623320 – 2108646790

Τόπος Διενέργειας Ραντεβού

5η Δημοτική Κοινότητα
Πατησίων 268, Πλ.Κολιάτσου, 112 55