Κατάθεση δικαιολογητικών για λήψη Επιδόματος Στέγασης | 5η Κοινότητα

τμήμα εξυπηρέτησης δημοτών και επαγγελματιών 5ης δημοτικής κοινότητας, τμήμα εξυπηρέτησης δημοτών και επαγγελματιών 5ης δημοτικής κοινότητας

Χρήσιμες Πληροφορίες για τη Διαδικασία:

Σε περίπτωση που κλείσετε ραντεβού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να γνωρίζετε τις παρακάτω πληροφορίες καθώς και να έχετε μαζί σας τα παρακάτω έγγραφα:Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

• Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού (γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ, ή στο γραφείο ΕΕΕ της Κοινότητας).
• Αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου εν ισχύ εφόσον πρόκειται για ενοικιαστή,
ώστε να τεκμηριώνεται η διαμονή σε ενοικιαζόμενη κατοικία για τουλάχιστον έξι (6) μήνες κατ’ελάχιστον μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας για τους Έλληνες δικαιούχους και όλων των μελών της οικογένειας-νοικοκυριού. Για τους αλλοδαπούς δικαιούχους, απαιτείται Άδεια διαμονής σε ισχύ (πρωτότυπο και φωτοτυπία).
• Φορολογική Δήλωση (Ε1) και Εκκαθαριστικό εφορίας των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών του αιτούντα, καθώς και Φορολογική Δήλωση (Ε1) και Εκκαθαριστικό εφορίας του τελευταίου φορολογικού έτους των υπολοίπων μελών της οικίας.
• Λογαριασμός τράπεζας (IBAN) στο όνομα του αιτούντα (φωτοτυπία βιβλιαρίου τράπεζας ή εκτύπωση IBAN από την τράπεζα).
• Αριθμός κινητού τηλεφώνου του αιτούντα.
• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του αιτούντα.
• Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ ή άλλης εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (πρωτότυπο και φωτοτυπία). Σε περίπτωση που στον ως άνω λογαριασμό εμφανίζεται το όνομα του ιδιοκτήτη, θα πρέπει να μεταφερθεί στο όνομα του αιτούντος πριν την υποβολή αίτησης για Επιδότηση Ενοικίου.
• Για τις μονογονεϊκές οικογένειες: απόδειξη ότι ο γονέας ασκεί κατ’αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια των ανήλικων τέκνων. ΠΡΟΣΟΧΗ: όταν μέσα στο νοικοκυριό υπάρχει και ενήλικο άτομο (τέκνο ή φιλοξενούμενος), τότε δεν ισχύει η προϋπόθεση της μονογονεϊκότητας για το ΕΕΕ.

Σε περίπτωση που προσέλθετε για να εξυπηρετηθείτε στο Δήμο Αθηναίων ,σας επισημαίνουμε ότι ο υπάλληλος του Δήμου (που είναι εξουσιοδοτημένος από το ΥΠΕΚΑΑ) μπορεί να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά εάν το κρίνει ο ίδιος κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησής σας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2108623320 – 2108646790

Τόπος Διενέργειας Ραντεβού

5η Δημοτική Κοινότητα
Πατησίων 268, Πλ.Κολιάτσου, 112 55