24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 09:56

Πρόσληψη στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για το χρονικό διάστημα από υπογραφή της σύμβασης έως και την 23/12/2020 για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Για περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.