17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 12:27

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2024

Πίνακες Στοχοθεσίας που αφορούν το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2024 (Ο.Π.Δ. 2024) και την Υποχρεωτική Αναμόρφωση αυτού, όπως αυτό ορίζεται βάσει του Ν.4555 άρθρο.202, άρθρο 4Ε παρ.1

Α) Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2024

όπως εγκρίθηκαν με την υπ’αριθ. 1781/18-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΗΩΧΩ6Μ-70Ε) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου