07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 12:03

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2022

Πίνακες Στοχοθεσίας που αφορούν το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2022 (Ο.Π.Δ. 2022) και την Υποχρεωτική Αναμόρφωση αυτού, όπως αυτό ορίζεται βάσει του Ν.4555 άρθρο.202, άρθρο 4Ε παρ.1.

Α) Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2022

Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Αθηναίων οικ.έτους 2022, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 632/22-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΡΡΩ6Μ-ΘΥΥ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Β) Υποχρεωτική Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Ο.Π.Δ. 2022

Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων:

όπως εγκρίθηκαν με την υπ’αριθ.180/11-04-2022 (ΑΔΑ:63Β9Ω6Μ-ΘΧ4 ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Γ) Β’ Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Ο.Π.Δ. 2022

Πίνακας στοχοθεσίας: