Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων του Δήμου Αθηναίων, έτους 2020», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της οικείας Διακήρυξης.

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας

επωνυμία: Δήμος Αθηναίων * είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. * Α.Φ.Μ.: 090025537-Δ.Ο.Υ.: Α’ Αθηνών * ταχ. διεύθυνση: Αθηνάς 16 και Βύσσης Διευθύνουσα Υπηρεσία – Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής * NUTS: EL303– LAU1: GR300001 διεύθυνση ιστοσελίδας: www.cityofathens.gr* τηλ. επικοινωνίας: 210-3721554 - 210-3216010 Διευθύνουσα Υπηρεσία * telefax: 210-5277722 Διευθύνουσα Υπηρεσία * e-mail:d.ktiriakis.ypodomis@athens.gr

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση www.cityofathens.gr.Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, παρέχονται σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από την αναθέτουσα μέχρι την 22/05/2020, εφόσον έχουν ζητηθεί μέχρι και την 19/05/2020. Επιπροσθέτως των ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ. 23.6.α) της Διακήρυξης, στις 13/05/2020 και κατόπιν συνεννόησης με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί για όλους τους προσφέροντες επίσκεψη στις εγκαταστάσεις των κτιρίων του Δημαρχείου της Πλατείας Κοτζιά και της Λιοσίων 22,ενώ την Παρασκευή 22/05/2020 από 9:00π.μ μέχρι 12:00 μ.μ. από τα γραφεία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας θα παρέχεται η Βεβαίωση επιτόπιας αυτοψίας.

 2. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ), αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

 3. Κωδικός CPV: [45300000-0] - Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων - [45259000-7] - Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων.

 4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου: EL303.

 5. Περιγραφή της δημόσιας Σύμβασης: Το έργο θα υλοποιηθεί σε υφιστάμενα Σχολικά Κτίρια όλων των Βαθμίδων Εκπαίδευσης, Δημοτικά και Δημοσυντήρητα Κτίρια και στις επτά Δημοτικές Κοινότητες καθώς και στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής και αφορά κυρίως σε συντηρήσεις, επισκευές, επεκτάσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των ανωτέρω κτιρίων και σε ποσοστό μικρότερο του 10% οικοδομικές εργασίες αναγκαίες για την σωστή αποπεράτωση των παραπάνω εργασιών.

 6. Εκτιμώμενη συνολική τάξη μεγέθους της σύμβασης: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (2.419.354,84 €), πλέον Φ.Π.Α. (24%) πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτών (580.645,16€), ήτοι συνολικής δαπάνης τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00€).

 7. Συνολική προθεσμία εκτέλεσης έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριάντα έξι (36) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Δεν υπάρχουν αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου.

 8. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης., Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Για την παρούσα σύμβαση, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους και ειδικότερα οι Οικονομικοί Φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1β)και 3α) του άρθρου 76 του ν.4412/2016, και οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Οι οικονομικοί φορείς σε έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ κατά την υποβολή της προσφοράς τους πρέπει να διαθέτουν, τουλάχιστον:

Ι. Ελάχιστο κύκλο εργασιών 3.000.000,00 ευρώ (ύψους μεγαλύτερο από το συνολικό προϋπολογισμό του έργου με ΦΠΑ) αθροιστικά κατά τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης διακήρυξης (2017-2018-2019) με θετικά οικονομικά αποτελέσματα, τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία έτη. Ειδικά για τις ενώσεις/κοινοπραξίες, ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας θα πρέπει να έχει ελάχιστο κύκλο εργασιών αθροιστικά κατά τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης διακήρυξης, ύψους μεγαλύτερο από το συνολικό προϋπολογισμό του έργου (με ΦΠΑ) δηλαδή 3.000.000,00 €, με θετικά οικονομικά αποτελέσματα τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία έτη. Ως Κύκλος Εργασιών θεωρείται ο κύκλος εργασιών από την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, αυτοτελώς, σε ένωση ή εγκεκριμένη υπεργολαβία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, της επιχείρησης και των θυγατρικών της επιχειρήσεων στο εξωτερικό, που έχουν έδρα στην αλλοδαπή, κατά την τελευταία τριετία, που προηγείται της διαχειριστικής χρήσης εντός της οποίας υποβάλλεται η προσφορά.

ΙΙ. Ίδια κεφάλαια ελάχιστου ύψους 750.000,00 ευρώ. Ως Ίδια Κεφάλαια θεωρείται το μέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του παθητικού του οικονομικού φορέα ως Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, μετά την αφαίρεση:(α) των Ειδικών Αφορολόγητων Αποθεματικών Τεχνικών Επιχειρήσεων, στο τμήμα αυτών που δεν έχει φορολογηθεί, (β) του Οφειλόμενου Κεφαλαίου, (γ) των ποσών που προορίζονται για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου,(δ) των ποσών που απομειώνουν, βάσει της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (ΟΕΛ) της επιχείρησης, τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας ή για τα οποία ο Ο.Ε.Λ. διατυπώνει επιφύλαξη ή αρνητική γνώμη χωρίς να υπολογίζει σε παρατήρηση της έκθεσης ελέγχου του τον επηρεασμό των Ιδίων Κεφαλαίων και δεν προσκομίζει αιτιολογημένη βεβαίωση περί του μη επηρεασμού αυτού ε. των ποσών που έχουν χορηγηθεί από την εταιρεία και, εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του ν. 2190/1920 (Α΄ 37).

ΙΙΙ. Πάγια στοιχεία αξίας τουλάχιστον ίσης με 250.000,00 ευρώ. Ως Πάγια λαμβάνεται υπόψη η αναπόσβεστη αξία των παγίων (ενσώματων ακινητοποιήσεων) της εταιρείας όπως προκύπτουν από τις οικονομικές της καταστάσεις αφαιρούμενων των ποσών που απομειώνουν, βάσει της Έκθεσης Ελέγχου του Ο.Ε.Λ. της εταιρείας, την αναπόσβεστη αξία των παγίων της εταιρείας. Στα πάγια συνυπολογίζονται και τα πάγια των κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η επιχείρηση σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.

Για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς απαιτείται , κατ ́ελάχιστο, να πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις κατ’ αντιστοιχία με τους οικονομικούς φορείς πού είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα. Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Οι οικονομικοί φορείς κατά την υποβολή της προσφοράς τους πρέπει να διαθέτουν τεχνικό προσωπικό με αντίστοιχη τεχνική εμπειρία σε έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ήτοι κατά αντιστοιχία για τη βασική στελέχωση τουλάχιστον: Τέσσερεις (4) Διπλωματούχους Μηχανολόγους ή Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς με τουλάχιστον έξι (6) έτη εμπειρίας ή Δύο (2) Διπλωματούχους Μηχανολόγους ή Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς με τουλάχιστον έξι (6) έτη εμπειρίας και δύο (2) Πτυχιούχους Μηχανολόγους ή Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς με τουλάχιστον εννέα (9) έτη εμπειρίας (απαιτείται να προσκομισθούν οι άδειες ασκήσεως επαγγέλματος) για την επίβλεψη των εργασιών. Επιπροσθέτως των παραπάνω κατ’ ελάχιστο: Να μπορεί αποδεδειγμένα να συστήσει τουλάχιστον δύο (2) συνεργεία, που κάθε ένα από αυτά να αποτελείται από: έναν (1) εργοδηγό ψυκτικό, που ανήκει στην τρίτη (3η) βαθμίδα και έναν (1) αρχιτεχνίτη ψυκτικό, που ανήκει στην δεύτερη (2η) βαθμίδα, σύμφωνα με το Π.Δ 1/ΦΕΚ Α 3/08-01-2013 (απαιτούνται να προσκομισθούν φωτοαντίγραφα των αδειών σύμφωνα με το Π.Δ 1/ΦΕΚ Α 3/08-01-2013), έναν (1) αρχιτεχνίτη υδραυλικό, που ανήκει στην δεύτερη (2η) βαθμίδα, σύμφωνα με Π.Δ 112/ΦΕΚ Α 197/17-10-2012 (απαιτείται να προσκομιστεί φωτοαντίγραφο της άδειας σύμφωνα με Π.Δ 112/ΦΕΚ Α 197/17-10-2012), έναν (1) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο 6ης βαθμίδας της 4ης ομάδας Α’ ειδικότητας, σύμφωνα με Π.Δ.108/ΦΕΚ Α 141/12-06-2013 (απαιτείται να προσκομιστεί φωτοαντίγραφο της άδειας σύμφωνα με Π.Δ.108/ΦΕΚ Α 141/12-06-2013). Να μπορεί αποδεδειγμένα να συστήσει τουλάχιστον τρία (3) συνεργεία, που κάθε ένα από αυτά αποτελείται από: έναν (1) αδειούχο εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης, που ανήκει στην τρίτη (3η) βαθμίδα, σύμφωνα με το Π.Δ 114/ΦΕΚ Α 199/17-10-2012 (απαιτείται να προσκομιστεί φωτοαντίγραφο της άδειας σύμφωνα με Π.Δ 114/ΦΕΚ Α 199/17-10-2012), έναν (1) αδειούχο εργοδηγό υδραυλικό, που ανήκει στην τρίτη (3η) βαθμίδα, σύμφωνα με το Π.Δ.112/ΦΕΚ Α 197/17-10-2012 (απαιτείται να προσκομιστεί φωτοαντίγραφο της άδειας σύμφωνα με Π.Δ 112/ΦΕΚ Α 197/17-10-2012), έναν (1) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο 6ης βαθμίδας της 4ης ομάδας Α’ ειδικότητας, σύμφωνα με Π.Δ.108/ΦΕΚ Α 141/12-06-2013 (απαιτείται να προσκομιστεί φωτοαντίγραφο της άδειας σύμφωνα με Π.Δ.108/ΦΕΚ Α 141/12-06-2013). Να μπορεί αποδεδειγμένα να συστήσει τουλάχιστον δύο (2) συνεργεία, που κάθε ένα από αυτά αποτελείται από: έναν (1) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο 6ης βαθμίδας της 4ης ομάδας Α’ ειδικότητας, σύμφωνα με Π.Δ.108/ΦΕΚ Α 141/12-06-2013 (απαιτείται να προσκομιστεί φωτοαντίγραφο της άδειας σύμφωνα με Π.Δ.108/ΦΕΚ Α 141/12-06-2013), έναν (1) αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγο που ανήκει στην δεύτερη (2η) βαθμίδα της Α’ ειδικότητας, σύμφωνα με Π.Δ.108/ΦΕΚ Α 141/12-06-2013 (απαιτείται να προσκομιστεί φωτοαντίγραφο της άδειας σύμφωνα με Π.Δ.108/ΦΕΚ Α 141/12-06-2013). Να μπορεί αποδεδειγμένα να συστήσει τουλάχιστον δύο (2) συνεργεία, που κάθε ένα από αυτά αποτελείται από: έναν (1) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο 2ης ομάδας Δ’ ειδικότητας, σύμφωνα με Π.Δ.108/ΦΕΚ Α 141/12-06-2013 (απαιτείται να προσκομιστεί φωτοαντίγραφο της άδειας σύμφωνα με Π.Δ.108/ΦΕΚ Α 141/12-06-2013), έναν (1) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο 1ης ομάδας Δ’ ειδικότητας, σύμφωνα με Π.Δ.108/ΦΕΚ Α 141/12-06-2013 (απαιτείται να προσκομιστεί φωτοαντίγραφο της άδειας σύμφωνα με Π.Δ.108/ΦΕΚ Α 141/12-06-2013), έναν (1) αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγο Δ’ ειδικότητας, σύμφωνα με Π.Δ.108/ΦΕΚ Α 141/12-06-2013 (απαιτείται να προσκομιστεί φωτοαντίγραφο της άδειας σύμφωνα με Π.Δ.108/ΦΕΚ Α 141/12-06-2013). Να μπορεί αποδεδειγμένα να συστήσει τουλάχιστον ένα (1) συνεργείο, που να αποτελείται από: έναν (1) εργοδηγό υδραυλικό, που ανήκει στην τρίτη (3η) βαθμίδα, σύμφωνα με Π.Δ.112/ΦΕΚ Α 197/17-10-2012 (απαιτείται να προσκομιστεί φωτοαντίγραφο της άδειας σύμφωνα με Π.Δ.112/ΦΕΚ Α 197/17-10-2012), έναν (1) αρχιτεχνίτη υδραυλικό, που ανήκει στην δεύτερη (2η) βαθμίδα, σύμφωνα με Π.Δ.112/ΦΕΚ Α 197/17-10-2012 (απαιτείται να προσκομιστεί φωτοαντίγραφο της άδειας σύμφωνα με Π.Δ.112/ΦΕΚ Α 197/17-10-2012). Οι ανωτέρω τέσσερεις (4) μηχανικοί και συνεργεία θα είναι προσωπικό του υποψήφιου αναδόχου. Αν αυτός δεν διαθέτει το παραπάνω προσωπικό θα μπορεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία-Υπεργολαβία). Οι ανωτέρω τέσσερεις (4) μηχανικοί και συνεργεία θα είναι διαθέσιμοι για τις ανάγκες εκτέλεσης της σύμβασης που θα προκύψει από την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία ταυτοχρόνως. Αν ο υποψήφιος ανάδοχος στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία- Υπεργολαβία), τότε θα αναφέρει ρητά για ποια τμήματα του έργου θα στηριχθεί στις ικανότητες αυτών. Σε αυτή την περίπτωση θα προσκομισθούν Υπεύθυνες Δηλώσεις, του ν. 1599/1986, άρθρο 8,παρ 4, του υποψηφίου αναδόχου αλλά και των τρίτων φορέων που θα αναφέρουν ρητά το τμήμα/τα του έργου που θα αναθέσει ο πρώτος και θα αναλάβουν οι δεύτεροι αντίστοιχα. Να έχουν εκτελέσει ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ έργα ή εργασίες ελάχιστου αθροιστικού οικονομικού αντικειμένου 3.000.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., κατά τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης διακήρυξης, στις συμβάσεις των οποίων να περιλαμβάνονται εργασίες κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και έλεγχος λειτουργίας εγκαταστάσεων, ψύξης, παραγωγής ζεστού νερού, ηλεκτρικών ισχυρών, δομημένης καλωδίωσης, ανελκυστήρων προσώπων, καύσης υγρών και αέριων καυσίμων, πυροπροστασίας, κολυμβητικών δεξαμενών, συστημάτων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, υδραυλικών και αποχετεύσεων. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν την σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Συγκεκριμένα απαιτούνται κατ ́ελάχιστο να πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις κατ’ αντιστοιχία με τους οικονομικούς φορείς πού είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα.

 1. Διαδικασία σύναψης σύμβασης: Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

 2. Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 3. Προθεσμία Παραλαβής προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28η Μαΐου 2020, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ενώ η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης.

 4. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Συστήματος: 88563), σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF).

 5. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Αποσφράγιση Προσφορών: Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 3η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα η 11:00 π.μ. Η αποσφράγιση θα γίνει από την ορισμένη αρμόδια επταμελή επιτροπή διαγωνισμού, (σύμφωνα με την παρ.8β. του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της κληρώσεως μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. 4 τεχνικών υπαλλήλων και τον ορισμό των 3 εκπροσώπων ΤΕΕ ,ΟΤΑ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ) και εγκεκριμένη με Αναρτητέα Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων.

 6. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική γλώσσα.

 7. Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.

 8. Χορήγηση προκαταβολής : Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

 9. Χρηματοδότηση: Το έργο προβλέπεται τόσο στο Τεχνικό Πρόγραμμα όσο και στον Προϋπολογισμό του Δήμου, όπου υπάρχει σχετική εγγεγραμμένη πίστωση υπό τον Κ.Α. 7331.342, Φ30 - Δ34(Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής) με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων του Δήμου Αθηναίων, έτους 2020» και χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 70% [2.100.000,00 €] και Ίδιους Πόρους Δήμου Αθηναίων 30% [900.000,00 €] σύνολο 3.000.000,00 € (με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.)

 10. Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης. Η προδικαστική προσφυγή, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.

 11. Δημοσιεύσεις: Η Προκήρυξη Σύμβασης και η Διακήρυξη δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.cityofathens.gr. Η Προκήρυξη Σύμβασης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν.4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.

 12. Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού : Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Αθηναίων με το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

Σχετικές Πληροφορίες

 • Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των

 • 48.387,10€ (σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά) και θα πρέπει να ισχύει έως 27-06-2021.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 • Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Ενημέρωση για την επίσκεψη των κτηρίων του Δημαρχείου της Πλατείας Κοτζιά και της Λιοσίων 22, στις 13/5/2020

Ημερομηνία: 
Πεμ, 16/04/2020 - 11:00 - Πεμ, 28/05/2020 - 11:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Προκήρυξη Σύμβασης795.96 KB
Διακήρυξη1.74 MB
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)145.81 KB
Οικονομική Προσφορά Έργου423.99 KB
Προϋπολογισμός Μελέτης859.82 KB
Συνοπτικός Προϋπολογισμός Μελέτης518.96 KB
Τιμολόγιο Μελέτης7.66 MB
Τεχνική Περιγραφή629.01 KB
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων1.19 MB
Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές2.22 MB
Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας1.53 MB
Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας1.07 MB
Διενέργεια κλήρωσης ΜΗΜΕΔ352.13 KB
Ενημέρωση για την επίσκεψη των κτηρίων στις 13/5/2020935.44 KB
Διευκρινίσεις σε υποβληθέν ερώτημα οικονομικών φορέων839.29 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.