Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντηρήσεις - βελτιώσεις Κτηρίων και Σχολείων του Δήμου Αθηναίων και στις Επτά Δημοτικές Κοινότητες έτους 2020-22», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της οικείας Διακήρυξης.

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας

επωνυμία: Δήμος Αθηναίων * είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. * Α.Φ.Μ.: 090025537 Δ.Ο.Υ.: Α’ Αθηνών * ταχ. διεύθυνση: Αθηνάς 16 και Βύσσης Διευθύνουσα Υπηρεσία – Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής * NUTS: EL303 – LAU1: GR300001 διεύθυνση ιστοσελίδας: www.cityofathens.gr * τηλ. επικοινωνίας: 210-3721529 - 210-3721546 Διευθύνουσα Υπηρεσία * telefax: 210-5277722 Διευθύνουσα Υπηρεσία * e-mail: [email protected]

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στην διεύθυνση www.cityofathens.gr. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, παρέχονται σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από την αναθέτουσα μέχρι την 21/02/2020, εφόσον έχουν ζητηθεί μέχρι και την 18/02/2020.

 2. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ), αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

 3. Κωδικός CPV: [45300000-0] - Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων [45453000-7] - Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης [45259000-7] - Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων [45000000-7] - Κατασκευαστικές εργασίες [45214200-2] - Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια [45215222-9] - Κατασκευαστικές εργασίες για δημοτικά κέντρα

 4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου: EL303

 5. Περιγραφή της δημόσιας Σύμβασης: Το έργο θα υλοποιηθεί σε Σχολικά Κτίρια όλων των Υποχρεωτικών Βαθμίδων Εκπαίδευσης , σε Δημοτικά και σε Δημοσυντήρητα Κτίρια που βρίσκονται και στις 7 Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Αθηναίων και αφορά κυρίως σε οικοδομικές επισκευές και συντηρήσεις των κτιρίων και σε ποσοστό μικρότερο του 10% ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες αναγκαίες για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε 4 τμήματα ως ακολούθως: Τμήμα 1 "Συντηρήσεις - βελτιώσεις Κτηρίων και Σχολείων του Δήμου Αθηναίων στην 1η Δημοτική Κοινότητα έτους 2020-22" με κατηγορίες εργασιών: α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 4.339.449,54 € και β) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 250.000,00 €  ήτοι σύνολο εργασιών 4.589.449,54 € και με συνολικό προϋπολογισμό 7.500.000,00 € με ΦΠΑ 24% Τμήμα 2 "Συντηρήσεις - βελτιώσεις Κτηρίων και Σχολείων του Δήμου Αθηναίων στη 2η και 3η Δημοτική Κοινότητα έτους 2020-22" με κατηγορίες εργασιών: α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 4.339.449,54 € και β) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 250.000,00 €  ήτοι σύνολο εργασιών 4.589.449,54€ και με συνολικό προϋπολογισμό 7.500.000,00 € με ΦΠΑ 24% Τμήμα 3 "Συντηρήσεις - βελτιώσεις Κτηρίων και Σχολείων του Δήμου Αθηναίων στη 4η και 5η Δημοτική Κοινότητα έτους 2020-22" με κατηγορίες εργασιών: α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 4.339.449,54 € και β) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 250.000,00 €  ήτοι σύνολο εργασιών 4.589.449,54 € και με συνολικό προϋπολογισμό 7.500.000,00 € με ΦΠΑ 24% Τμήμα 4 "Συντηρήσεις - βελτιώσεις Κτηρίων και Σχολείων του Δήμου Αθηναίων στη 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα έτους 2020-22" με κατηγορίες εργασιών: α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 4.339.449,54 € και β) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 250.000,00 €  ήτοι σύνολο εργασιών 4.589.449,54 € και με συνολικό προϋπολογισμό 7.500.000,00 € με ΦΠΑ 24%, τα οποία ανατίθενται με διακριτές συμβάσεις.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 30.000.000, 00€ και αναλύεται ανά τμήματα σε :

 

ΤΜΗΜΑ 1

ΤΜΗΜΑ 2

ΤΜΗΜΑ 3

ΤΜΗΜΑ 4

ΣΥΝΟΛΟ - ΕΡΓΟ

Δαπάνη Εργασιών

4.589.449,54 €

 

4.589.449,54 €

 

4.589.449,54 €

 

4.589.449,54 €

 

18.357.798,17 €

 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) (18%)

826.100,92 €

826.100,92 €

826.100,92 €

826.100,92 €

3.304.403,67 €

Άθροισμα

5.415.550,46 €

5.415.550,46 €

5.415.550,46 €

5.415.550,46 €

21.662.201,83 €

Απρόβλεπτα (9%)

487.399,54 €

487.399,54 €

487.399,54 €

487.399,54 €

1.949.598,17 €

Άθροισμα

5.902.950,00 €

5.902.950,00 €

5.902.950,00 €

5.902.950,00 €

23.611.800,00 €

Απολογιστικές Εργασίες

144.031,98 €

144.031,98 €

144.031,98 €

144.031,98 €

576.127,92 €

Άθροισμα

6.046.981,98 €

 

6.046.981,98 €

 

6.046.981,98 €

 

6.046.981,98 €

 

24.187.927,92 €

 

Αναθεώρηση

1.405,12 €

1.405,12 €

1.405,12 €

1.405,12 €

5.620,47 €

Άθροισμα

6.048.387,10 €

 

6.048.387,10 €

 

6.048.387,10 €

 

6.048.387,10 €

 

24.193.548,39 €

 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας(24%)

1.451.612,90 €

1.451.612,90 €

1.451.612,90 €

1.451.612,90 €

5.806.451,61 €

Τελικό Σύνολο

7.500.000,00 €

7.500.000,00 €

7.500.000,00 €

7.500.000,00 €

30.000.000,00 €

 1. Εκτιμώμενη συνολική τάξη μεγέθους της σύμβασης: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (24.193.548,39 €), πλέον Φ.Π.Α. (24%) πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (5.806.451,61 €), ήτοι συνολικής δαπάνης τριάντα εκατομμυρίων ευρώ (30.000.000,00€).

 2. Συνολική προθεσμία εκτέλεσης έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανά τμήμα , ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Δεν υπάρχουν αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου.

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης., Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Για την παρούσα σύμβαση, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους και ειδικότερα οι Οικονομικοί Φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1β)και 3α) του άρθρου 76 του ν.4412/2016, και οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Οι οικονομικοί φορείς σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ κατά την υποβολή της προσφοράς τους πρέπει να διαθέτουν, τουλάχιστον: Ι. Ίδια κεφάλαια ελάχιστου ύψους 750 000,00 EUR. Από τα ίδια κεφάλαια εξαιρούνται τα ποσά του μετοχικού κεφαλαίου για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής τους και πιστοποίησης τους από τις εποπτικές αρχές. ΙΙ. Αξία ακινήτων ελάχιστου ύψους 45 000,00 EUR. Στα ακίνητα συμπεριλαμβάνονται τα ιδιο χρησιμοποιούμενα ακίνητα και τα επενδυτικά ακίνητα. Ως ακίνητα λογίζονται γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια. ΙΙΙ. Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού ελάχιστου ύψους 45 000,00 EUR. Λαμβάνεται η αξία του κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα, που συνδέονται άμεσα με την κατασκευαστική δραστηριότητα του φορέα (κατασκευή τεχνικών έργων). Επίσης περιλαμβάνεται η αξία του Hardware καθώς και ο λοιπός εξοπλισμός που απαιτείται για τη λειτουργία του (περιφερειακές συσκευές Η/Υ), αλλά σε καμία περίπτωση δεν συνυπολογίζεται η αξία του software και ο λοιπός εξοπλισμός γραφείων. IV. Αξία παγίων ελάχιστου ύψους 150 000,00 EUR. Ως πάγια ορίζεται το άθροισμα των ακινήτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού όπως αναφέρθηκε ανωτέρω (περ. ΙΙ και ΙΙΙ). V. Τηρούνται οι δείκτες βιωσιμότητας. Οι δείκτες βιωσιμότητας έχουν ως εξής : «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων» (Ι.Κ.), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος του Παθητικού, προς το «Σύνολο Υποχρεώσεων» (Σ.Υ.). Ως Σύνολο Υποχρεώσεων ορίζεται το άθροισμα των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης, με εξαίρεση τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισμό, όπως αυτές προσδιορίζονται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή και, «Κυκλοφορούν Ενεργητικό» (Κ.Ε.), όπως αυτό αναγράφεται στο Ενεργητικό, προς τις «Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» (Β.Υ.) όπως αυτές αναγράφονται στο Παθητικό. Οι δείκτες βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις πρέπει να είναι ΙΚ /ΣΥ > 0,4 και ΚΕ /ΒΥ > 0,6, ήτοι Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Υποχρεώσεων >0,4 και Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις>0,6. Για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς απαιτείται , κατ ́ελάχιστον, να πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις κατ’ αντιστοιχία με τους οικονομικούς φορείς πού είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα. Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Οι οικονομικοί φορείς κατά την υποβολή της προσφοράς τους πρέπει να διαθέτουν τεχνικό προσωπικό με αντίστοιχη τεχνική εμπειρία σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ήτοι κατά αντιστοιχία για τη βασική στελέχωση τουλάχιστον: δύο (2) τεχνικούς με τουλάχιστον 12 έτη εμπειρίας και δύο (2) τεχνικούς με τουλάχιστον 9 έτη εμπειρίας ή ένα (1) τεχνικό με τουλάχιστον 12 έτη εμπειρίας και τέσσερις (4) τεχνικούς με τουλάχιστον 9 έτη εμπειρίας ή δύο (2) τεχνικούς με τουλάχιστον 12 έτη εμπειρίας και ένα (1) τεχνικό με τουλάχιστον 9 έτη εμπειρίας και δύο (2) τεχνικούς με τουλάχιστον 6 έτη εμπειρίας ή ένα (1) τεχνικό με τουλάχιστον 12 έτη εμπειρίας και τρεις (3) τεχνικούς με τουλάχιστον 9 έτη εμπειρίας και δύο (2) τεχνικούς με τουλάχιστον 6 έτη εμπειρίας.Διαθέτουν αθροιστικά εμπειρία την τελευταία τριετία για τη βασική κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ είκοσι πέντε τοις εκατό (25 %) του κύκλου εργασιών ήτοι 1.031.250,00 ευρω 25% του κύκλου εργασιών που ορίζεται σε τέσσερα εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (4.125.000) ευρώ για τη ζητούμενη δυναμικότητα του φορέα, και πέντε τοις εκατό (5 %) για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων ήτοι 206.250,00 ευρώ. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν την σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας . Συγκεκριμένα απαιτούνται κατ ́ελάχιστον να πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις κατ’ αντιστοιχία με τους οικονομικούς φορείς πού είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και να αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη και να προσκομίσουν κατάλογο των εργασιών που εκτελέσθηκαν την τελευταία πενταετία, κατά μέγιστο όριο, συνοδευόμενος από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των σημαντικότερων εργασιών και δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο εργολήπτης για την εκτέλεση της σύμβασης.

 1. Διαδικασία σύναψης σύμβασης: Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για ένα, για δύο, για τρία ή και για τα τέσσερα τμήματα του έργου, αλλά μπορεί να αναδειχθεί μειοδότης με βάση τις προσφορές του σε ένα μόνο από τα τέσσερα. Η επιλογή του Αναδόχου ανά τμήμα , θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του Ν.4412/2016 [οι προσφορές είναι δυνατόν να υποβάλλονται για όλα τα τμήματα από τους προσφέροντες , υπό την προϋπόθεση ότι ο μέγιστος αριθμός των τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε ένα τμήμα] επομένως κάθε τμήμα θα ανατεθεί σε διαφορετικό οικονομικό φορέα και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων ανά τμήμα , θα συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .

 2. Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και ο περιορισμός - σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του Ν.4412/2016- ότι κάθε τμήμα θα ανατεθεί σε διαφορετικό οικονομικό φορέα. Αν προκύψει ο ίδιος 1ος μειοδότης οικονομικός φορέας σε περισσότερα ή και στα τέσσερα τμήματα η Επιτροπή Διαγωνισμού θα εισηγείται για ποιο από τα τέσσερα τμήματα θα του ανατεθεί, επιλέγοντας τον (προσωρινό) ανάδοχο που έχει δώσει προσφορά στα δυο ή τρία ή και στα τέσσερα τμήματα του έργου με βάση τη μεγαλύτερη διαφορά του ποσοστού έκπτωσης που θα έχει με τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη. Η εφαρμογή του ως άνω κριτηρίου εξετάζεται όχι μόνο όταν ένας συμμετέχων είναι εξ αρχής μειοδότης σε περισσότερα τμήματα αλλά και όταν καθίσταται μειοδότης σε περισσότερα τμήματα κατά την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. Το ίδιο εφαρμόζεται και μεταξύ 2ου, 3ου και 4ου μειοδότη.

 3. Προθεσμία Παραλαβής προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ενώ η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης

 4. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος ανά τμήμα. Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF).

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ

72951

 

«Συντηρήσεις - βελτιώσεις Κτηρίων και Σχολείων του Δήμου Αθηναίων και στις Επτά Δημοτικές Κοινότητες έτους 2020-22»

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΤΟ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΤΜΗΜΑ 1

87405

ΤΜΗΜΑ 2

87407

ΤΜΗΜΑ 3

87408

ΤΜΗΜΑ 4

87409

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, για κάθε τμήμα. Αποσφράγιση Προσφορών: Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 6η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα η 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση για όλα τα τμήματα θα γίνει από την ορισμένη αρμόδια επταμελή επιτροπή διαγωνισμού, (σύμφωνα με την παρ.8β. του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της κληρώσεως μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. 4 τεχνικών υπαλλήλων και τον ορισμό των 3 εκπροσώπων ΤΕΕ ,ΟΤΑ, ΠΕΔΜΕΔΕ) και εγκεκριμένη με Αναρτητέα Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων.

 2. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική γλώσσα.

 3. Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά ανά τμήμα. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μέχρι και στα τέσσερα τμήματα προσφορά.

 4. Χορήγηση προκαταβολής : Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

 5. Χρηματοδότηση: Το έργο προβλέπεται τόσο στο Τεχνικό Πρόγραμμα όσο και στον Προϋπολογισμό του Δήμου, όπου υπάρχει σχετική εγγεγραμμένη πίστωση υπό τον Κ.Α. 7331.358, Φ30- Δ34(Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής) με τίτλο «Συντηρήσεις - βελτιώσεις Κτηρίων και Σχολείων του Δήμου Αθηναίων και στις Επτά Δημοτικές Κοινότητες έτους 2020-22» και χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 70% [21.000.000,00 €] και Ίδιους Πόρους Δήμου Αθηναίων 30% [9.000.000,00 €] σύνολο 30.000.000,00 € (με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.)

 6. Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης και την παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’ 116),το άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017,το άρθρο 361 του ν. 4412/2016, το άρθρο 367 του ν. 4412/2016 το π.δ. 39/2017 και το άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. Η προδικαστική προσφυγή, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.

 7. Δημοσιεύσεις: Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του τυποποιημένου έντυπου “Προκήρυξη Σύμβασης” . Η “Προκήρυξη Σύμβασης” και η Διακήρυξη δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.cityofathens.gr . Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν.4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος ανά τμήμα , βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του κάθε τμήματος του έργου.

 8. Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού : Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για κάθε τμήμα του έργου θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Αθηναίων με το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

Σχετικές Πληροφορίες

 • Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των

 • 120.968,00 (εκατόν είκοσι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα οκτώ ευρώ )

για κάθε ένα από τα τέσσερα τμήματα και θα πρέπει να ισχύει έως 29-3-2021

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης ανά τμήμα απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης ανά τμήμα , χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Ημερομηνία: 
Παρ, 24/01/2020 - 11:00 - Παρ, 28/02/2020 - 11:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Προκήρυξη Διακήρυξης301.85 KB
Τεύχος Διακήρυξης1.47 MB
Περίληψη Διακήρυξης678.82 KB
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)147.28 KB
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς - Τμήμα 1129.46 KB
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς - Τμήμα 2129.57 KB
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς - Τμήμα 3129.55 KB
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς - Τμήμα 4129.54 KB
Προϋπολογισμός Μελέτης669.85 KB
Προϋπολογισμός Τμήματος1.31 MB
Συνοπτικός Προϋπολογισμός208.02 KB
Τιμολόγιο Μελέτης6.27 MB
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων945.21 KB
Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων1.12 MB
Αντιστοίχιση Αρθρων με ΕΤΕΠ615.83 KB
Τεχνική Περιγραφή239.69 KB
Τεχνική Έκθεση207.68 KB
Μελέτη ΣΑΥ1.97 MB
Μελέτη ΦΑΥ1.5 MB
Διευκρινίσεις και απαντήσεις σε υποβληθέντα ερωτήματα230.13 KB
Πράξη 320 Οικονομικής Επιτροπής177.33 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.