10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 12:54

Διενέργεια κλήρωσης τεχνικών υπαλλήλων και δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης και επιλογής μελών επιτροπής για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων και σχολείων του δήμου Αθηναίων, έτους 2023»

Η Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή:
1. Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.4782/2021, Ν. 4912/2022 και ισχύει,
2. Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.4782/2021, Ν. 4912/2022 και ισχύει,
3. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Της Εγκυκλίου 2 Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/6703/ΦΝ466/26-01-2018

θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων εγγεγραμμένους στο Μη.Μ.Ε.Δ. που τηρείται στην Αναθέτουσα Αρχή και στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021 και ισχύει, ήτοι: «Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν και τα ακόλουθα: α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περ. ζ’, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες, που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό.»

​ Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τριών τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών μελών και τριών τεχνικών υπαλλήλων αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2023», συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Η διαγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η ΔΗ.Σ.)

Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους του Δήμου Αθηναίων Κ.Α. 7331.383 (ΑΔΑ: ΨΓΡΦΩ6Μ-Ψ91)

​ Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριάντα έξι (36) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε υφιστάμενα Σχολικά Κτίρια όλων των Βαθμίδων Εκπαίδευσης, σε Δημοτικά και Δημοσυντήρητα Κτίρια και στις επτά Δημοτικές Κοινότητες καθώς και στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής.

Η παρούσα μελέτη αφορά συντηρήσεις, επισκευές, επεκτάσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις υφιστάμενων σχολικών, δημοτικών και δημοσυντήρητων κτηρίων στις επτά Δημοτικές Κοινότητες και στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων, με σκοπό τα παραπάνω κτίρια να εξασφαλίζουν συνθήκες άνεσης και ασφάλειας για το κοινό που εξυπηρετούν και τους εργαζόμενους σε αυτά, με σύγχρονη βελτίωση της λειτουργικότητας και της προσβασιμότητας τους.

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν με την παρούσα εργολαβία είναι εργασίες σε υδραυλικά και ηλεκτρικά δίκτυα, ανελκυστήρες και αναβατόρια ατόμων, δίκτυα θέρμανσης, κλιματισμού, πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης, εργασίες σε κολυμβητικές δεξαμενές και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων καθώς και σε ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και υποσταθμούς μέσης τάσης. Επιπλέον η παρούσα εργολαβία περιλαμβάνει και τις οικοδομικές εργασίες αποκατάστασης που θα προκύψουν από την υλοποίηση των παραπάνω, σε ποσοστό μικρότερο του 10% της συνολικής δαπάνης εργασιών. Οι οικοδομικές εργασίες που προβλέπονται περιλαμβάνουν: καθαιρέσεις, φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές, κατασκευές και αποκαταστάσεις με σκυρόδεμα, εργασίες σε τοιχοποιίες, επενδύσεις και επιστρώσεις, ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές, χρωματισμούς και λοιπές οικοδομικές εργασίες.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27η Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα.

​ Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ.

​ Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31η Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα η 11:00 π.μ.

​ Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις:
​ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ή ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΠΕ ή ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

​ Έργο της Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων για τη διεξαγωγή κληρώσεων τεχνικών υπαλλήλων εγγεγραμμένων στο Μη.Μ.Ε.Δ. σύμφωνα με τα με αρ. πρωτ. 135539/24-05-21 και 138540/26-5-2021 έγγραφα, είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών (τεχνικών υπαλλήλων) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος.

​ Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16-02-2023 και ώρα 11:00 π.μ. μέσω του Προγράμματος-Εφαρμογής-Διενέργειας Κληρώσεων (ΑΔΑ:9ΑΒΛΩ6Μ-ΔΦΩ).