14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 16:28

Αποτελέσματα ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχέδιων «Αισθητική ενοποίηση και λειτουργική αναβάθμιση υφιστάμενων πεζόδρομων στη γειτονιά Πλάκα – Μοναστηράκι»

Με την υπ’ αριθμ. 70/14.02.2022 (ΑΔΑ: Ψ342Ω6Μ-Σ7Τ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκηρύχθηκε και με την 377/10.08.2022 (ΑΔΑ: 62ΥΘΩ6Μ-1Δ1) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρατάθηκε η ημερομηνία υποβολής συμμετοχών του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων «Αισθητική ενοποίηση και λειτουργική αναβάθμιση υφιστάμενων πεζόδρομων στη γειτονιά Πλάκα – Μοναστηράκι».

Ο εν λόγω διαγωνισμός, ως προς τη διαγωνιστική του φάση, έληξε στις 22.11.2022 με την κατάθεση μίας (1) πρότασης. Στις 09.12.2022 έληξαν οι εργασίες της Κριτικής Επιτροπής και κατατέθηκε το  Πρακτικό της Κριτικής Επιτροπής στη Διοργανώτρια Αρχή (Αρμόδια Υπηρεσία του Διαγωνισμού – Διεύθυνση Οδοποιίας Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αθηναίων).

Την πενταμελή Κριτική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την 1169/08.08.2022 (ΑΔΑ:6ΠΛΑΩ6Μ-96Η) Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.741/19.08.2022 (Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), αποτελούσαν οι εξής Αρχιτέκτονες Μηχανικοί:

  1. Πανέτσος Γεώργιος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Καθηγητής Αρχιτεκτονικού & Αστικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Πατρών
  2. Τζώρα Μαρία , Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας
  3. Μακροπόδης Θεόδωρος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας
  4. Μαυρομάτη Σοφία, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας
  5. Περιστεριώτη Στυλιανή, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αθηναίων

το Πρακτικό κατέγραψε η  Ευαγγελία Κράλη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αθηναίων

Σύμφωνα µε το από 09.12.2022 Πρακτικό της Κριτικής Επιτροπής, η Επιτροπή αποφάσισε μέσα από μια διαφανή και αδιάβλητη διαδικασία και με ομόφωνη απόφασή της, να απονείμει στη μελέτη που συμμετείχε το Γ΄Βραβείο, (ποσό 7.941,13 € προ ΦΠΑ):

Ομάδα μελέτης: Κωνσταντίνος Μπούρας – Αρχιτέκτων Μηχανικός & Παρασκευή Φανού-Αρχιτέκτων Μηχανικός

Με την υπ’ αριθ. 31/30.01.2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ4ΞΣΩ6Μ-8ΩΞ) εγκρίθηκε ομόφωνα το Πρακτικό της Κριτικής Επιτροπής.

Το αποτέλεσμα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων και αποστέλλεται προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Ε.Ν. του Τ.Ε.Ε. και  του Σ.Α.Δ.Α.Σ. – Π.Ε.Α.

Ως προς το άρθρο 21.4 της Προκήρυξης, τυχόν ενστάσεις κατά της Απόφασης Κατακύρωσης του αποτελέσματος κατατίθενται στα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής (Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων, Αθηνάς 16, 5ος όροφος), εντός προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του αποτελέσματος και την κοινοποίηση της απόφασης στους εκπροσώπους των συμμετεχόντων. Η ένσταση απευθύνεται στη Διοργανώτρια Αρχή και ασκείται είτε με την κατάθεση στο πρωτόκολλό της, είτε με ταχυδρομική επιστολή επί αποδείξει, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται αντίστοιχα η ημερομηνία πρωτοκόλλησης ή ημερομηνία αποδεικτικού παραλαβής ή της αποστολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Θα ακολουθήσει έκθεση στο Σεράφειο Συγκρότημα Δήμου Αθηναίων από Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 έως και Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023.