09 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 12:17

Απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότησης υπογραφών (ΑΔΑ: 6ΤΑ3Ω6Μ-ΧΝ1)

Διαβάστε παρακάτω την Απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότησης υπογραφών (ΑΔΑ: 6ΤΑ3Ω6Μ-ΧΝ1)