Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ημ/νια: 12/05/2019 11:58:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟ68Ω6Μ-ΡΩ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΕΡΠΕΛΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΕΡΠΕΛΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
Ημ/νια: 12/05/2019 11:56:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔΛ8Ω6Μ-ΠΜΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΕΡΠΕΛΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΕΡΠΕΛΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
Ημ/νια: 12/05/2019 11:56:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔΛ8Ω6Μ-ΠΜΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΚΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΚΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ημ/νια: 12/05/2019 11:54:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΜΧΩ6Μ-ΜΙΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΚΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΚΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ημ/νια: 12/05/2019 11:54:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΜΧΩ6Μ-ΜΙΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Θέμα: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 10/05/2019 15:04:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 96Ρ6Ω6Μ-Κ4Ο
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΟΥ 98,68ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ κ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΦΩΤΙΟ
Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΟΥ 98,68ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ κ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΦΩΤΙΟ
Ημ/νια: 10/05/2019 14:33:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΑΔΓΩ6Μ-ΘΗΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τροποποίηση της με αριθμό 972/08.10.2018 Πράξης Ο.Ε. ως προς την αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο α
Θέμα: Τροποποίηση της με αριθμό 972/08.10.2018 Πράξης Ο.Ε. ως προς την αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 5 ΛΙΤΡΩΝ)” και για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) με κωδικό ΟΠΣ 5000219, για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, με έναρξη ισχύος της σύμβασης την ημερομηνία καταχώρισής της στο ΚΗΜΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 1.021.811,04€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% και 24%.
Ημ/νια: 10/05/2019 14:08:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Σ2ΒΩ6Μ-ΓΛΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τροποποίηση της με αριθμό 272/01.04.2019 πράξης Οικονομικής Επιτροπής ως προς τους όρους και τα τεύχη διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια
Θέμα: Τροποποίηση της με αριθμό 272/01.04.2019 πράξης Οικονομικής Επιτροπής ως προς τους όρους και τα τεύχη διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια “ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΨΗΚΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΑΡΩΘΡΑ” για τις ανάγκες της Δ/νσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων και ημερομηνία έναρξης από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 73.594,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
Ημ/νια: 10/05/2019 14:05:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω7Δ8Ω6Μ-ΠΞΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή του από 22.04.2019 2ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙ
Θέμα: Αποδοχή του από 22.04.2019 2ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ”, προϋπολογισμού 45.346,80€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών – ανακοίνωσης τιμών και κήρυξης προσωρινών αναδόχων.
Ημ/νια: 10/05/2019 14:03:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥΖΕΩ6Μ-ΧΞΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 14.942,00€ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΣΤΟΝ Κ.Α. 7135.999 <<ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ>> ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 14.942,00€ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΣΤΟΝ Κ.Α. 7135.999 <<ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ>> ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.
Ημ/νια: 10/05/2019 14:02:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓΦΡΩ6Μ-10Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Η.Δ.) ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 15-05-2019 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Η.Δ.) ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 15-05-2019 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 10/05/2019 13:47:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦ2ΚΩ6Μ-06Η
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 50.000,00 € (ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 30, Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠ
Θέμα: έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 50.000,00 € (ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 30, Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - 43 Κ.Α 7336.091 <<Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων Δήμου Αθηναίων>> για την αντιμετώπισης της δαπάνης ''Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων Δήμου Αθηναίων'', συν. προυπ/σμού 600.000,00€ που κατανέμεται ως εξής: 50.000,00€ για το ο.έ.2019 , δέσμευση 325.000,00€ για το ο.έ.2020 και 225.000,00€ για το ο.ε.2021.
Ημ/νια: 10/05/2019 13:28:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΔ5Ω6Μ-ΗΙ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 08-05-2019-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΠΙΣΣΑ 16
Θέμα: 8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 08-05-2019-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΠΙΣΣΑ 16
Ημ/νια: 10/05/2019 13:02:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 970ΨΩ6Μ-6ΝΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ημ/νια: 10/05/2019 12:40:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΛΓ1Ω6Μ-ΦΓΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΜΗΝΩΝ»
Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΜΗΝΩΝ»
Ημ/νια: 09/05/2019 15:18:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 63ΨΚΩ6Μ-ΩΛ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
Ορθή Επανάληψη ως προς τα μητρώα του κ. Γώγου Ευάγγελου και του κ. Μπελάλη Δημήτριου. Θέμα: Προγραμματισμός – προέγκριση υπερωριακής εργασίας καθώς και για τις Κυριακές , Αργίες και Νυχτερινές υπερωρίες των μόνιμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχ
Θέμα: Ορθή Επανάληψη ως προς τα μητρώα του κ. Γώγου Ευάγγελου και του κ. Μπελάλη Δημήτριου. Θέμα: Προγραμματισμός – προέγκριση υπερωριακής εργασίας καθώς και για τις Κυριακές , Αργίες και Νυχτερινές υπερωρίες των μόνιμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινόχρηστων Χώρων για το μήνα Απρίλιο 2019.
Ημ/νια: 09/05/2019 14:37:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕΜΗΩ6Μ-2Χ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
Ορθή Επανάληψη ως προς τα μητρώα του κ. Γώγου Ευάγγελου και του κ. Μπελάλη Δημήτριου. Θέμα: Προγραμματισμός – προέγκριση υπερωριακής εργασίας καθώς και για τις Κυριακές , Αργίες και Νυχτερινές υπερωρίες των μόνιμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχ
Θέμα: Ορθή Επανάληψη ως προς τα μητρώα του κ. Γώγου Ευάγγελου και του κ. Μπελάλη Δημήτριου. Θέμα: Προγραμματισμός – προέγκριση υπερωριακής εργασίας καθώς και για τις Κυριακές , Αργίες και Νυχτερινές υπερωρίες των μόνιμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινόχρηστων Χώρων για το μήνα Μάιο 2019.
Ημ/νια: 09/05/2019 14:30:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜΜ7Ω6Μ-ΑΤΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.
Θέμα: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.
Ημ/νια: 09/05/2019 13:32:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΣΠΥΩ6Μ-5Ν8
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ2% ΑΠΟ ΔΤ,ΔΦ & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. Χ.Ε 001531/2019)
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ2% ΑΠΟ ΔΤ,ΔΦ & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. Χ.Ε 001531/2019)
Ημ/νια: 09/05/2019 13:22:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟ1ΙΩ6Μ-194
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.