30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 12:40

30/07/2021-12/08/2021: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παραχώρηση των κτηρίων Δ και Ε του πρώην ΚΑΠΑΨ με σκοπό την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και τη διαχείριση Κ.Υ.Ε.

Υποβολή αίτησης συμμετοχής για την παραχώρηση των κτηρίων Δ και Ε του πρώην ΚΑΠΑΨ σε ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. του Ν. 4019/11 του άρθρου 2, παρ. 2, περ. α, με σκοπό την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και τη διαχείριση Κ.Υ.Ε.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄, 07/06/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α΄, 30/09/11) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την 1785/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων (26η συνεδρίαση, 18/12/2014) που αφορά στην εξειδίκευση καθορισμένων χρήσεων κτιρίων πρώην ΚΑΠΑΨ (ΑΔΑ ΩΑΗ8Ω6Μ-ΕΛΠ).

4. Την 300/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων (10η συνεδρίαση, 2/4/2015) που αφορά στην τροποποίησης της 1785/18-12-2014 ΑΔΣ και β) των σχετικών διαδικασιών υλοποίησης της παραπάνω απόφασης μετά την τροποποίησή της (ΑΔΑ ΩΗΘΗΩ6Μ-ΑΣΝ)

5. Την με αριθ. 662/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων που αφορά την δωρεάν παραχώρηση για πέντε έτη της χρήσης των κτηρίων Δ΄ και Ε΄ του πρώην ΚΑΠΑΨ σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) του ν. 4019/2011 (ΑΔΑ 993ΓΩ6Μ-ΜΟ2).

6. Την αντιμετώπιση των αναγκών των παιδιών για την επίλυση ποικίλων προβλημάτων που καθημερινά παρουσιάζονται, καθώς και για την ομαλή ένταξη τους στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και στην κοινωνία.

7. Την ανάγκη στήριξης των µη προνομιούχων πολιτών και ευπαθών οµάδων του πληθυσμού και ειδικά των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑµεΑ).

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι ενδιαφερόμενες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση α ( Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης ) του Ν. 4019/2011να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, με σκοπό να αναλάβουν τη διαχείριση των κτιρίων Δ΄ και Ε΄ του ΚΑΠΑΨ, σύμφωνα με τις 1785/2014, 300/2015 και 662/2020 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να παραχωρήσει τα κτίρια Δ΄ και Ε΄ δωρεάν, και η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. αναλαμβάνει την υποχρέωση κάλυψης των λειτουργικών εξόδων (ηλεκτρισμός, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, κ.λπ.) και των δαπανών συντήρησής των κτιρίων Δ΄ και Ε΄.

Οι όροι παραχώρησης θα περιληφθούν σε προγραμματική σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του Δήμου και της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., με βάση το άρθρο 12 του ν. 4019/2011, στην οποία θα καθοριστούν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά / προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενες ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. πρέπει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου, να προσκομίσουν τα κάτωθι:

1.Αντίγραφο καταστατικού

2.Πιστοποιητικό εγγραφής τους στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας που τηρείται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

3.Ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για τα έτη 2016, 2017, 2018, 2019και απολογισμό δραστηριοτήτων του 2020. Σε περίπτωση που δεν έχουν συνταχθεί ακόμα, τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες, να ενσωματωθούν στην περιγραφή της επόμενης παραγράφου.

4.Αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων που έχουν αναπτύξει τα τελευταία πέντε χρόνια με την οποία να αποδεικνύεται η εμπειρία τους σε τρεις τομείς:

  • στην απασχόληση, εκπαίδευση και υποστήριξη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού (μεθοδολογία επιμόρφωσης και υποστήριξης ατόμων, συγκεκριμένες προσπάθειες και έργα, αξιολόγηση δράσεων).

  • στην οργάνωση καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ενδεικτικά κατάλογος εκδηλώσεων, συμμετέχοντες, στόχοι εκδηλώσεων, συμμετοχή τοπικής κοινωνίας κ.α.

  • στη διαχείριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος τύπου αναψυκτήριο, καφετέρια κ.λπ.

 

Κριτήρια επιλογής θα αποτελέσουν η τεκμηριωμένη εμπειρία των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. στους παραπάνω τρεις τομείς.

Ο Δήμος Αθηναίων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα πληροφοριακά και οικονομικά στοιχεία, σχετικά με την εμπειρία των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Τα σχετικά έγγραφα, εσωκλείονται σε φάκελο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Π. … : Υποβολή αίτησης συμμετοχής για την παραχώρηση χώρου σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ) του Ν. 4019/11 του άρθρου 2, παρ. 2, περ. α, με σκοπό την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και διαχείριση Κ.Υ.Ε.» και προσκομίζονται, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, στη Διεύθυνση: Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, 2ος όροφος, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης & Αρχείου Δήμου Αθηναίων, Υπόψη Γραφείου Αντιδημάρχου Δημοτικής Περιουσίας και Ιστορικού Αρχείου κ. Σκιαδά Ελευθέριο.