29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 15:50

29/06/2022 – 05/07/2022: Πρόσκληση για το έργο: «Επισκευή σιδήρου φέροντος οργανισμού και αναβάθμιση εγκαταστάσεων του Θέατρου Λυκάβηττου»

Πρόσκληση υποβολής προσφορών στη μοναδικά, εφικτή χρονικά, εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, των άρθρων 26 (παρ.6), 32 (παρ.2γ) και 32α (περ. β) του Ν.4412/2016 για τη διενέργεια διαγωνισμού του  έργου “ΕΠΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ” προϋπολογισμού 4.043.880,00€ με Φ.Π.Α. 24%.