11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 10:51

28-02-2019: Εκμίσθωση των Δημοτικών καταστημάτων που βρίσκονται στο Σεράφειο Κολυμβητήριο

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 28-02-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για τη πενταετή εκμίσθωση των Δημοτικών καταστημάτων που βρίσκονται στο Σεράφειο Κολυμβητήριο ήτοι:

  1. ΚΑΦΕ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ που περιλαμβάνει:

α) συνολικά στεγασμένο χώρο αίθουσα 226,74 τ.μ.

β) Α’ παρασκευαστήριο 31,78 τ.μ. και Β’ παρασκευαστήριο 26,37 τ.μ.

γ) Σάλα 162,73 τ.μ.

δ) Χώρο πλύσης 5,86 τ.μ.

ε) Χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων 353 τ.μ.

στ) WC Ανδρών 16,10 τ.μ., Γυναικών 18,40 τ.μ. και ΑΜΕΑ 4,80 τ.μ.

 

  1. ΚΥΛΙΚΕΙΟ (Παρασκευαστήριο) ορθίων 18,15 τ.μ.,

 

με τιμή εκκίνησης το ποσό των 2.415,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση 2 ετών.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2).

Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4).

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί φυσικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης παρασκευής και διανομής μαγειρεμένων γευμάτων, τύπου catering, αρκεί να πληρούν και να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης.

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 210 5277472 – 473 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Δείτε εδώ τους όρους της διακήρυξης.