27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 14:07

02-11-2022: Διενέργεια κλήρωσης τεχνικών υπαλλήλων εγγεγραμμένων στο ΜΗΜΕΔ και δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης και επιλογής μελών επιτροπής για το έργο: «Κατασκευή νέου γηπέδου ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό»

Η Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή:

 1. Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.4782/2021, Ν. 4912/2022 και ισχύει,
 2. Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.4782/2021, Ν. 4912/2022 και ισχύει,
 3. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 4. Της Εγκυκλίου 2 Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/6703/ΦΝ466/26-01-2018

θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων  εγγεγραμμένους στο Μη.Μ.Ε.Δ. που τηρείται στην Αναθέτουσα Αρχή και στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021 και ισχύει, ήτοι: «Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν και τα ακόλουθα: α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περ. ζ’, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες, που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό.»

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τριών τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών μελών και τριών τεχνικών υπαλλήλων αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ», συνολικού προϋπολογισμού 000.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ και δικαίωμα προαίρεσης 3.000.000,00€). Η διαγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η ΔΗ.Σ.)

Το έργο χρηματοδοτείται:

 • Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΔΑ:6ΦΦ546ΜΤΛΡ-5ΤΑ)
 • Από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. (ΑΔΑ:9ΡΨ4Η-ΟΗΘ)
 • Από Ιδίους Πόρους του Δήμου Αθηναίων Κ.Α. 7326.044 (ΑΔΑ: ΨΦΒ7Ω6Μ-ΣΨΨ)

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριάντα έξι (36) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο θα εκτελεστεί στην Αθήνα και ειδικότερα στην περιοχή του Βοτανικού (διοικητικά όρια Δήμου Αθηναίων)

Συνοπτικά τα προς μελέτη και κατασκευή έργα της σύμβασης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ» είναι:

(α) Το γήπεδο αυτό καθαυτό (θεμελίωση, σκυροδέματα κλπ)

(β) Ο αρχιτεκτονικός και όχι μόνο εξοπλισμός του γηπέδου (στέγαστρο, περιμετρικό κέλυφος κλπ).

(γ) Οι Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του γηπέδου (ύδρευση, αποχέτευση, ασθενή και ισχυρά ρεύματα, λοιπός ηλεκτρολογικός και μηχανολογικός εξοπλισμός κλπ)

(δ) Η κατασκευή της οδού πρόσβασης (ανοιχτό τμήμα και cut&cover με όλον τον εξοπλισμό τους), προς τον υπόγειο χώρο στάθμευσης του γηπέδου, καθώς και ορισμένες προσβάσεις στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου

(ε) Οι τυχόν αναγκαίες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων.

Στο Αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνονται και τα παρακάτω:

 • Οι περαιτέρω έρευνες και μελέτες προκειμένου ο Ανάδοχος να επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα των διαθέσιμων ερευνών και μελετών, να συμπληρώσει όσες έρευνες / μελέτες χρήζουν ολοκλήρωσης και να συντάξει την Οριστική Μελέτη και τη Μελέτη Εφαρμογής του Έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Μελετών και Ερευνών Έργου (ΚΜΕ) και των συμβατικών τευχών της Υπηρεσίας καθώς και τη Μελέτη Τεχνικής Προσφοράς του.
 • Ο εντοπισμός, η καταγραφή, η ανάλυση και η διαχείριση των κινδύνων του Έργου, καθώς και όλες οι σχετικές εργασίες σε επίπεδο Μελέτης και Κατασκευής για την αντιμετώπισή τους.
 • Οι όποιες προσαρμογές κατά την εκπόνηση των διαφόρων σταδίων μελετών απαιτηθούν, λόγω διαφοράς μεταξύ των προβλεπόμενων συνθηκών και των πραγματικών συνθηκών κατασκευής του Έργου.
 • Η γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση του Έργου
 • Λοιπές εργασίες:
  • Διερεύνηση κάθε είδους υφιστάμενων συνθηκών που δεν περιγράφηκαν ανωτέρω όπως αστικών, περιβαλλοντικών, μετεωρολογικών, κυκλοφοριακών, χρήσεων γης στην ευρύτερη περιοχή του Έργου, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την κατασκευή και λειτουργία του.
  • Έκδοση κάθε είδους αδειών

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  13η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη.

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται  η  16η Δεκεμβρίου 2022,  ημέρα  Παρασκευή και  ώρα  η 10:00 π.μ.

 

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις:

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ή ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΠΕ ή ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Έργο της Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων για τη διεξαγωγή κληρώσεων τεχνικών υπαλλήλων εγγεγραμμένων στο Μη.Μ.Ε.Δ. σύμφωνα με τα με αρ. πρωτ. 135539/24-05-21 και 138540/26-5-2021 έγγραφα, είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών (τεχνικών υπαλλήλων) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 02-11-2022 και ώρα 11:00 μ.μ. μέσω του Προγράμματος-Εφαρμογής-Διενέργειας Κληρώσεων (ΑΔΑ:9ΑΒΛΩ6Μ-ΔΦΩ).