25 ΜΑΪ́ΟΥ 2021 12:30

25/05/2021 – 01/06/2021 «Εργασίες στήριξης και προστασίας της βίλας Κλωναρίδη» – διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (του άρθρου 32 και 32Α N. 4412/2016)

Περίληψη Πρόσκλησης και κήρυξη έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (του άρθρου 32 και 32α N. 4412/2016) για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΛΑΣ ΚΛΩΝΑΡΙΔΗ», CPV: 45000000-7  Κατασκευαστικές εργασίες, Εκτιμώμενης αξίας 177.419,35 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) προϋπολογισμού 220.000,00 € (με ΦΠΑ) Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ.Α. 7331.366   –  Φ30 – Δ34  

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων, του Πίνακα αποδεκτών, για τη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (του άρθρου 32 και 32 α του Ν. 4412/2016), για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέματος.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των αξίας 177.419,35 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ίδιους Πόρους του Δήμου Αθηναίων σε βάρος των πιστώσεων του έργου: Κ.Α. 7331.366 –  Φ30 – Δ34.

Η Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης είναι η ΑΔΑ:Ψ78ΚΩ6Μ-ΡΔΥ, αρ. αποφ. Α00708, αρ.πρωτ. 105642/20-04-2021 (ΑΔΑΜ:21REQ008590941).

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 90 (ενενήντα) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής καθορίζονται στη συνημμένη αναλυτική πρόσκληση του έργου, που εγκρίθηκε με την με αριθμ. 757/2021 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αθηναίων.

Για την καταλληλότητα ως προς την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2ης Τάξης ή ανώτερης.

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο χωρίς χρήση ΕΣΗΔΗΣ..

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

Ως ημερομηνία κατάθεσης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 1/6/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής, οδός Αθηνάς αριθ. 16, στο δεύτερο (2ο) όροφο.

Ως ημερομηνία της  διαδικασίας διαπραγμάτευσης – ανοίγματος των προσφορών ορίζεται η 1/6/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής, οδός Αθηνάς αριθ. 16, στο δεύτερο (2ο) όροφο.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης και του Φακέλου του έργου διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.cityofathens.gr).