24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 09:51

24/02/2022 – 01/03/2022: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη διενέργεια διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση – επισκευή βλαβών εναερίου δικτύου που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία “Ελπίδα” »

Πρόσκληση υποβολής προσφορών στη μοναδικά, εφικτή χρονικά, εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, των άρθρων 26 (παρ.6), 32 (παρ.2γ) και 32α (περ. β) του Ν. 4412/2016 για τη διενέργεια διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΕΛΠΙΔΑ”», προϋπολογισμού ποσού 297.593,89 € με Φ.Π.Α. 24%, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης αποκλειστικά σε απρόβλεπτες περιστάσεις ήτοι σε έκτακτα πραγματικά γεγονότα, τα οποία είναι ανεξάρτητα της βούλησης της αναθέτουσας αρχής, δεν απορρέουν από παραλείψεις ή έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας (υπαιτιότητα) της αναθέτουσας αρχής και δεν μπορούσαν, σύμφωνα με τα διδάγματα της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, σε καμία περίπτωση να προβλεφθούν