19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 12:25

24/01/2024: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Τεχνικών Υπαλλήλων εγγεγραμμένων στο ΜΗΜΕΔ και δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών άνω των ορίων του ν. 4412/2016 με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων: α) Στην υλοποίηση και παραλαβή του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑЇΚΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ’ β) Στην παραλαβή των εγκαταστάσεων του Σωματείου του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου» συνολικού προϋπολογισμού 3.381.306,56€ (με προαίρεση και ΦΠΑ 24%).

Η Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή:

Της παρ. 9α και της παρ. 9δ του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.4782/2021, Ν. 4912/2022 και ισχύει,

Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.4782/2021, Ν. 4912/2022 και ισχύει, Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Της Εγκυκλίου 2 Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/6703/ΦΝ466/26-01-2018 θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων εγγεγραμμένους στο Μη.Μ.Ε.Δ. που τηρείται στην Αναθέτουσα Αρχή και στην Ιστοσελίδα mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 9α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021 και ισχύει, ήτοι: «Ειδικά στις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, πέραν των παρ. 1 έως 6, ισχύουν τα ακόλουθα: α)Για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών του παρόντος Βιβλίου η αναθέτουσα αρχή συγκροτεί, με απόφασή της, επιτροπή διαγωνισμού, που αποτελείται από τρία (3) μέλη. Δύο (2) από τα μέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ -ΤΕ της αναθέτουσας αρχής με τους αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένοι στο μητρώο της περ ζ’ της παρ. 8, που έχουν εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης και ένας εξ αυτών ορίζεται ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του».

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή δύο (2) τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών μελών και δύο (2) τεχνικών υπαλλήλων αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών άνω των ορίων του ν. 4412/2016 με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων: α) Στην υλοποίηση και παραλαβή του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑЇΚΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ’ β) Στην παραλαβή των εγκαταστάσεων του Σωματείου του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου»: «ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 3.381.306,56€ (με προαίρεση και ΦΠΑ 24%).

Η διαγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η ΔΗ.Σ.)

Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους του Δήμου Αθηναίων Κ.Α. 6142.080 (ΑΔΑ: 99ΝΘΩ6Μ-ΚΤΤ)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που συνίστανται στην παροχή γνώσεων και ικανοτήτων με τη διάθεση συγκεκριμένου επιστημονικού προσωπικού και άλλων μέσων επί ορισμένου χρόνου με σκοπό την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων: α) Στην υλοποίηση (διοίκηση-επίβλεψη-έλεγχο) και παραλαβή του έργου «Κατασκευή του Νέου Γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό», β) Στην παραλαβή των εγκαταστάσεων του Σωματείου του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου.

Στα ως άνω έργα, και ως αντικείμενο προαίρεσης, περιλαμβάνεται για την κατασκευή μιας κλειστής διαδρομής με πεζογέφυρα στο επίπεδο +1 των οπαδών – θεατών της φιλοξενούμενης ομάδας.
Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται να αναπτυχθούν τα ακόλουθα έργα:
Γήπεδο ποδοσφαίρου (40.000 θεατών)

Εγκαταστάσεις Σωματείου του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη.
Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 1η Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα η 11:00 π.μ.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις:
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ή ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΠΕ ή ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Έργο της Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων για τη διεξαγωγή κληρώσεων τεχνικών υπαλλήλων εγγεγραμμένων στο Μη.Μ.Ε.Δ. σύμφωνα με τα με αρ. πρωτ. 135539/24-05-21 και 138540/26-5-2021 έγγραφα, είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών (τεχνικών υπαλλήλων) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος.
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2401-2024 και ώρα 12:00 π.μ. μέσω του Προγράμματος-Εφαρμογής-Διενέργειας Κληρώσεων (ΑΔΑ:9ΑΒΛΩ6Μ-ΔΦΩ).

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: www.cityofathens.gr

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.4782/2021, Ν. 4912/2022 και ισχύει.