22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 14:31

23-03-2022: Κλήρωση υπαλλήλων και δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης και επιλογής μελών επιτροπής για το έργο: «Ενεργειακή αποκατάσταση – ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών και πολιτιστικών κτιρίων του δήμου Αθηναίων»

Η Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή:
1. Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.4782/2021, Ν. 4912/2022 και ισχύει,
2. Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.4782/2021, Ν. 4912/2022 και ισχύει,
3. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Της Εγκυκλίου 2 Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/6703/ΦΝ466/26-01-2018

θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων εγγεγραμμένους στο Μη.Μ.Ε.Δ. που τηρείται στην Αναθέτουσα Αρχή και στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021 και ισχύει, ήτοι: «Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν και τα ακόλουθα: α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περ. ζ’, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες, που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό.»

​ Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τριών τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών μελών και τριών τεχνικών υπαλλήλων αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 5.550.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Η διαγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η ΔΗ.Σ.)

Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους Δήμου Αθηναίων, Φ30/Δ34, Κ.Α.Ε. 7331.278 (Α.Α.Υ.: Α00545/78329/18-03-2022 με ΑΔΑ: ΨΥΝΧΩ6Μ-ΣΩΒ, Α00546/78328/18-03-2022 με ΑΔΑ: ΡΗΩΚΩ6Μ-ΤΤΖ και Α00547/78331/18-03-2022 με ΑΔΑ: ΕΨΜΝΩ6Μ-Α8Ο).
​ Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Το έργο θα υλοποιηθεί στα παρακάτω κτίρια (σχολικά και πολιτιστικά) του Δήμου Αθηναίων:
1. 74ο Δημοτικό Αθηνών στην 1η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων επί της οδού Αδριανού 106-108
2. 38ο Δημοτικό Σχολείο στην 6η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων επί της οδού Κόκκερελ 14
3. Θερινό Κινηματογράφο ΑΒ στην 5η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων επί της οδού Θεοτοκοπούλου 34, Άνω Πατήσια

Αντικείμενο του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ενδεικτικά είναι το ακόλουθο:
• Θερμομόνωση κελύφους (τοίχοι, δώματα, οροφές)
• Εφαρμογή ψυχρών υλικών στους τοίχους των κτηρίων
• Αντικατάσταση ή επισκευή κουφωμάτων
• Ενίσχυση και αποκατάσταση στοιχείων φέροντος οργανισμού
• Αρχιτεκτονικές διαρρυθμίσεις
• Αποκατάσταση υφιστάμενων αρχιτεκτονικών μελών
Σε σχέση με τα υφιστάμενα Η/Μ συστήματα των κτιρίων θα γίνουν οι ακόλουθες παρεμβάσεις:
Ριζική ανακαίνιση των Η/Μ εγκαταστάσεων Θέρμανσης – Ψύξης – Αερισμού, Ύδρευσης, Αποχέτευσης,  Άρδευσης,  Καύσιμου  Αέριου, Πυροπροστασίας,  Ηλεκτρικών,  Φωτισμού, Φωτοβολταϊκών, Αλεξικέραυνου,  Αναβατόριων ΑΜΕΑ, Ασθενών Ρευμάτων (Δεδομένων, Φωνής κλπ),  Συστημάτων Ασφαλείας  &   Συστημάτων  επιτήρησης ποιότητας αέρα και συνθηκών περιβάλλοντος.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 3η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη.
​ Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ.
​ Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 6η Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα η 11:00 π.μ.

​ Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις κατ’ εφαρμογή του ως άνω [1]:
​ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ή ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΠΕ ή ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

​ Έργο της Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων για τη διεξαγωγή κληρώσεων τεχνικών υπαλλήλων εγγεγραμμένων στο Μη.Μ.Ε.Δ. σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 135539/24-05-21 και το με 138540/26-5-2021 είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών (τεχνικών υπαλλήλων) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος.

​ Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23-03-2022 και ώρα 12:00 μ.μ. μέσω του Προγράμματος-Εφαρμογής-Διενέργειας Κληρώσεων (ΑΔΑ:9ΑΒΛΩ6Μ-ΔΦΩ).