19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 10:47

20/02/24: Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης Τεχνικών Υπαλλήλων εγγεγραμμένων στο ΜΗΜΕΔ και δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών άνω των ορίων του ν. 4412/2016 με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων: α) Στην υλοποίηση και παραλαβή του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑЇΚΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ’ β) Στην παραλαβή των εγκαταστάσεων του Σωματείου του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου» συνολικού προϋπολογισμού 3.381.306,56€ (με προαίρεση και ΦΠΑ 24%).

Δείτε την Ανακοίνωση