19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 13:35

19/11/2020 – 14/12/2020: Επισκευή και επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού

Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α΄147) και τους όρους της οικείας Διακήρυξης.

1.Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Επωνυμία: Δήμος Αθηναίων * Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Α’ ΒΑΘΜΟΥ * Α.Φ.Μ.: 090025537 – Δ.Ο.Υ.: Α’ Αθηνών  * Ταχ. Διεύθυνση: Αναπαύσεως 26 – Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού * NUTS: EL303 – LAU1: GR300001 *Διεύθυνση ιστοσελίδας: www.cityofathens.gr  * Τηλ. επικοινωνίας: 210 9224873 Διευθύνουσα Υπηρεσία * Τelefax: 210 9224873  Διευθύνουσα Υπηρεσία * e-mail:d.electrologikou@athens.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στην διεύθυνση www.cityofathens.gr. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, παρέχονται  σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από την αναθέτουσα μέχρι την10/12/2020, εφόσον έχουν ζητηθεί έως την 3/12/2020

3. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος (ΟΤΑ Α’ Βαθμού), αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

4. Κωδικός CPV:34991000-0 – Φωτιστικά σώματα υπαιθρίων χώρων

5. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου: EL303.  

6.Περιγραφή της Δημόσιας Σύμβασης:Επισκευή και επέκταση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού (υποδομή και ανωδομή), όπου απαιτείται, κυρίως λόγω παλαιότητας και στις επτά Κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. 

Οι εργασίες του έργου περιλαμβάνουν: Την αποξήλωση και απομάκρυνση του παλαιού εναερίου δικτύου όπου είναι αναγκαίο, την κατασκευή νέου εναερίου δικτύου όπου είναι αναγκαίο, την αποξήλωση παλαιών ιστών και των φωτιστικών αυτών και την τοποθέτηση νέων ιστών, την κατασκευή νέου υπογείου δικτύου όπου είναι αναγκαίο, τη συντήρηση του υπογείου δικτύου οδοφωτισμού, την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με άλλα νέας τεχνολογίας LED, όλα τα απαραίτητα συστήματα και υλικά σύνδεσης, προστασίας, ζεύξης, απόζευξης, όδευσης και στήριξης που απαιτούνται για μία πλήρη, ασφαλή και λειτουργική εγκατάσταση.

7. Εκτιμώμενη συνολική τάξη μεγέθους της σύμβασης: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίωνδιακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ευρώ και σαράντα λεπτών (5.273.170,40 €), πλέον Φ.Π.Α. 24% ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ και ενενήντα λεπτών (1.265.560,90 €), ήτοι συνολικής δαπάνης έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ενός ευρώ και τριάντα λεπτών (6.538.731,30 €).

8. Συνολική προθεσμία εκτέλεσης έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριάντα έξι (36) ημερολογιακούς μήνες  από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Δεν υπάρχουν αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου.

9. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

OΟικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.Οι ενώσειςοικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για την παρούσα σύμβαση, απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους και ειδικότερα οι Οικονομικοί Φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑστο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1β) και 3α) του άρθρου 76 του ν.4412/2016, και οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:

Οι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται σε έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑθα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον:

α) Ίδια κεφάλαια, τουλάχιστον 750.000 ευρώ.

β) Πάγια στοιχεία, αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ.

γ) Ελάχιστο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας 1.500.000 ευρώ.

Τα ανωτέρω έχουν προσδιοριστεί βάσει του άρθρου 51 του Π.Δ. 71, ΦΕΚ 112 Α’, 3.7.2019.

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:

Οι οικονομικοί φορείς που θα λάβουν μέρος στη διαδικασία θα πρέπει να ικανοποιούν (για την κατηγορία έργων «Ηλεκτρομηχανολογικά» στην οποία υπάγεται το έργο) τις παρακάτω προϋποθέσεις σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα: Για τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς απαιτείται κατ’ ελάχιστο στελέχωση 2 μηχανικών με 12ετή τουλάχιστον εμπειρία για έκαστο εξ’ αυτών.  Εναλλακτικά, μπορεί να αντικατασταθεί ένας (1) μηχανικός με 12ετή τουλάχιστον εμπειρία, από δύο (2) μηχανικούς με 9ετή τουλάχιστον εμπειρία.Επίσης, ένας από τους δύοσυνολικά μηχανικούς με 9ετή τουλάχιστον εμπειρία που μπορεί ναέχει η επιχείρηση, επιτρέπεται να αντικατασταθεί απόδύο μηχανικούςμε 6ετή τουλάχιστον εμπειρία.

Τα ανωτέρω έχουν προσδιοριστεί βάσει του άρθρου 51 του Π.Δ. 71, ΦΕΚ 112 Α’, 3.7.2019.

10.  Διαδικασία σύναψης σύμβασης – Όροι υποβολής προσφορών:

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

11. Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

12.Προθεσμία Παραλαβής προσφορών:

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  14η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ενώ η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης. 

13.Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου PortableDocumentFormat (PDF).

14. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

15. Αποσφράγιση προσφορών:Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.Η αποσφράγιση θα γίνει από την ορισμένη αρμόδια επταμελή επιτροπή διαγωνισμού (σύμφωνα με την παρ. 8β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της κληρώσεως μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. 4 τεχνικών υπαλλήλων και τον ορισμό των 3 εκπροσώπων Τ.Ε.Ε., Π.Ε.Δ.Α., Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.) και εγκεκριμένη με Αναρτητέα Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων.

16. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Η Ελληνική γλώσσα.

17. Χορήγηση προκαταβολής: Δεν  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

18. Χρηματοδότηση: Το έργο προβλέπεται τόσο στο Τεχνικό Πρόγραμμα όσο και στον Προϋπολογισμό του Δήμου,όπου υπάρχει σχετική εγγεγραμμένη πίστωση  στον κωδικό  Κ.Α. 7335.006Φ20 – Δ26(Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού) και χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους.

19. Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης.

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ’ αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.

20. Δημοσιεύσεις:Η Προκήρυξη Σύμβασης και η Διακήρυξη δημοσιεύονται  στο ΚΗΜΔΗΣ. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.cityofathens.gr. Η Προκήρυξη Σύμβασης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν.4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.

21. Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, που είναι ο Δήμος Αθηναίων με το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανό του, την ΟικονομικήΕπιτροπή.

22.  Εγγύηση συμμετοχής:

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 105.464,00 ευρώ (εκατόν πέντε χιλιάδες τετρακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ) και θα πρέπει να ισχύει έως 31/1/2022.Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

23.  Εγγύηση καλής εκτέλεσης:

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.