18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 20:02

18/06/2024 – 25/06/2024: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, του άρθρου 32 (παρ.2γ) του Ν.4412/2016 για το έργο «Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Αθηναίων στην 6η Δημοτική Κοινότητα» προϋπολογισμού ποσού 324.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, του άρθρου 32 (παρ.2γ) του Ν.4412/2016 για το έργο «Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Αθηναίων στην 6η Δημοτική Κοινότητα» προϋπολογισμού ποσού 324.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%