03 ΜΑΪ́ΟΥ 2023 13:23

17-05-2023: Εκμίσθωση του κυλικείου Α΄ που βρίσκεται στις παιδικές εξοχές Αγ. Ανδρέα

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 17/05/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στο γραφείο 2 της Μάγερ 27, 1ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή  πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την τριετή εκμίσθωση του κυλικείου Α΄ που βρίσκεται στις παιδικές εξοχές Αγ. Ανδρέα με τιμή εκκίνησης το ποσό των 3.500 €  ετησίως.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών  (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2).

Η μίσθωση θα είναι για τρία  (3) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης.

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Μάγερ 27, τηλ. 210 5277291 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.