17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 12:25

17/01/23 – 06/02/23: Διαγωνισμός για το έργο «Ανάπλαση Πιδάκων»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Διευκρινίσεις και Απαντήσεις σε υποβληθέντα ερωτήματα Οικονομικών φορέων για το έργο


Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 6/2/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ, της ανοικτής διαδικασίας, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΙΔΑΚΩΝ»
(CPV: 45259900-6)
Εκτιμώμενης αξίας προϋπολογισμού 2.120.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Επωνυμία: Δήμος Αθηναίων , Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Α’ ΒΑΘΜΟΥ , Α.Φ.Μ.: 090025537 – Δ.Ο.Υ.: Α’ Αθηνών , Ταχ. Διεύθυνση: Αναπαύσεως 26 – Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού, e-mail: [email protected].
Διεύθυνση ιστοσελίδας: www.cityofathens.gr, Τηλ. επικοινωνίας: 210 9224873

Τόπος Εκτέλεσης: EL303 (Κεντρικός Τομέας Αθηνών).
Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 10/2/2023 και ώρα 10.00 π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 34.193,55€ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, κατά τους όρους της παρ.1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. (άρθρο 15 των όρων της Διακήρυξης). Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαπέντε(15) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. (άρθρο 12 των όρων της Διακήρυξης).
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.
Γλώσσα διαδικασίας: Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Χορήγηση προκαταβολής: Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

Στη δημοπρασία δικαίωμα συμμετοχής, εφόσον πληρούν τους όρους της διακήρυξης, έχουν οι κάτωθι:

 1.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε κατηγορίες έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:
  α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
  β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
 2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:
Οι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται σε έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον:
– για την κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 51 του ΠΔ 71/2019
i) Ίδια κεφάλαια ελάχιστου ύψους 100.000,00 €, όπως ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019,
ii) Αξία παγίων ελάχιστου ύψους 50.000,00 €, όπως αυτά ορίζονται στις παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019,
iii) Ελάχιστος κύκλος εργασιών 300.000,00 €, όπως ορίζεται στις παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019, τελευταίας τριετίας.

– για την κατηγορία Οικοδομικών έργων, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 51 του ΠΔ 71/2019
i) Ίδια κεφάλαια ελάχιστου ύψους 50.000,00 €, όπως ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019,
ii) Αξία παγίων ελάχιστου ύψους 50.000,00 €, όπως αυτά ορίζονται στις παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019,
iii) Ελάχιστος κύκλος εργασιών 150.000,00 €, όπως ορίζεται στις παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019, τελευταίας τριετίας.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
Σύμφωνα τα άρθρα 12, 13 & 52 του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112Α΄/03-07-2019) περί Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε), όσον αφορά στα ελάχιστα όρια Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ανά τάξη εγγραφής (κριτήρια Β.1, Β.2), οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε και δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες Ηλεκτρομηχανολογικών και Οικοδομικών Έργων, θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον στελέχωση:

– για την κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών έργων απαιτούνται κατ’ ελάχιστον οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 52 του ΠΔ 71/2019: ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας της αντίστοιχης κατηγορίας. Εναλλακτικά μπορεί να αντικατασταθεί ο ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας με δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας και ο ένας εκ των δύο τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας με δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας της αντίστοιχης κατηγορίας.

– για την κατηγορία Οικοδομικών έργων απαιτούνται κατ’ ελάχιστον οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 52 του ΠΔ 71/2019: ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας της αντίστοιχης κατηγορίας. Εναλλακτικά μπορεί να αντικατασταθεί ο ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας με δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας και ο ένας εκ των δύο τεχνικών Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας με δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας της αντίστοιχης κατηγορίας.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον στην τεχνική τους στελέχωση τα αναφερόμενα στις παραγράφους 4α και 6α του άρθρου 100 του ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 του ν.4199/2013
Επίσης ισχύει το άρθρο 65 του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112/03-07-2019) περί Μεταβατικών Διατάξεων και ειδικότερα η παρ.6, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 5 του άρθρου 188 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α’/30-10-2019).

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στον ιστότοπο του Δήμου Αθηναίων: (http://www.cityofathens.gr/) Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί: https://www.cityofathens.gr/news/category:prokiryxi/

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, παρέχονται σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από την αναθέτουσα μέχρι τις 2/2/2023, εφόσον έχουν ζητηθεί μέχρι και τις 30/01/2023.

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.