12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 12:45

13/07/2023 – 18/07/2023: Υποβολή προσφορών για την μελέτη με τίτλο «Μελέτη για την αποτίμηση της στατικής επάρκειας σχολικού συγκροτήματος όδων Βαλτέτσιου και Πρασσά»

Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί να υποβάλετε προσφορά τεχνική και οικονομική για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΣΑ», σύμφωνα με το χορηγηθέν έντυπο της οικονομικής προσφοράς,εντός  πέντε (5) ημερών από λήψεως του παρόντος εγγράφου, στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής του Δ. Αθηναίων (Αθηνάς 16 και Βύσσης στον 2ο όροφο).

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4782/21 και ισχύει. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του Ν. 4782/2021 και ισχύει. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
  Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας (άρθρο 80 παρ.9 του Ν.4412/2016).
  Στην ίδια Υπεύθυνη δήλωση να γίνεται μνεία ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 του ν.4412/16 με το Δήμο Αθηναίων για διάστημα δώδεκα μηνών (12) πριν την υποβολή της προσφοράς του
 • Φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. 
 • Ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα
           α) ως φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό του με σχέση εξαρτημένης εργασίας,
          β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και
          γ) για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο e-ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ-ΤΜΕΔΕ)  
 • Βεβαίωση εγγραφής (πτυχίο) κατηγορίας Β΄ ή ανώτερης (Στατικών Μελετών)  
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου  
 • Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση  με απόφαση των εταίρων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 • Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης  του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74§4 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.4782/2021 και ισχύει).

Ή άλλα πιστοποιητικά που θα δύναται να απαιτηθούν για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας σύμφωνα με τον Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/16).