11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 09:42

11/08/2022 – 06/09/2022: Κατάθεση προσφορών για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων και σχολείων του Δήμου Αθηναίων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 παρ.2γ του ν.4412/2016

Με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», με CPV: 45310000-3 (Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 92α του Ν.4412/2016.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 2.500.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%
(εκτιμώμενη αξία 2.016.129,03€ και ΦΠΑ 483.870,97€)

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Αθηναίων (Ίδιοι Πόροι).

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016 περί διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο.

Οι φάκελοι των προσφορών θα υποβληθούν από τους προσκληθέντες οικονομικούς φορείς στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος), το αργότερο μέχρι τις 06-09-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00. Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 07-09-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.