11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 04:44

11/02/2022 – 14/02/2022 : Διαβούλευση για τροποποίηση κανονιστικής της Α.Δ.Σ. 15/24.1.2013, περί παράτασης λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων σε Κ.Υ.Ε.

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Τροποποίηση κανονιστικής της Α.Δ.Σ. 15/24.1.2013, περί παράτασης λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων σε Κ.Υ.Ε.
το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Αποκέντρωση και Διοίκησης, Τμ. Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Λιοσίων 22, τηλ. 210 5277071)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22
4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 14.2.2022 και ώρα 09:00.