09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 11:05

10-12-2020: “Kλήρωση ΜΗΜΕΔ και δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ, ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»”

Η Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων , κατ’ εφαρμογή:

  1. Της παρ. 8a του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,
  2. Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,
  3. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών , ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β΄)
  4. Της Εγκυκλίου 2 Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/6703/ΦΝ466/26-01-2018
  5. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών , ΔΝΣ/21137/ΦΝ466/02-05-2018 (ΦΕΚ 1511/02-05-2018 τ. Β΄)

Θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8a του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου (η επιτροπή διαγωνισμού θα αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές του).

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ, ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», Προϋπολογισμού 900.000,00 (εκτιμώμενη αξία σύμβασης: 450.000,00 €, εκτιμώμενη αξία δικαιωμάτων προαίρεσης: 450.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% στον Κ.Α. 7422.010-  Φ30- Δ34(Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής)

Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους Δήμου Αθηναίων (με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.).

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για τους ακόλουθους λόγους: Η φύση του έργου (το οποίο έχει κύριο αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων) παρουσιάζει ομοιομορφία ως προς τα είδη των προς κατεδάφιση δομών και ως εκ τούτου το τεχνικό του αντικείμενο είναι ενιαίο και αδιαίρετο.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες  από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Η εν λόγω δημόσια σύμβαση καλείται να αντιμετωπίσει κάθε περίπτωση κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμορρόπων κτιρίων και κτισμάτων, των οποίων ο αριθμός, το είδος της κατασκευής καθώς και η ποσότητα των εργασιών δεν μπορεί να είναι εκ τω προτέρων γνωστά. Οι ανελαστικές ανάγκες κατεδάφισης προκύπτουν συν τω χρόνω. Τόπος του έργου είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων. Στην περίπτωση κατεδαφιστέων κτιρίων ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων, δίνεται η δυνατότητα κατεδάφισης και εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  28η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη.

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:00 το μεσημέρι.

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται  η  4η Φεβρουαρίου 2021,  ημέρα  Πέμπτη  και   ώρα  η 11:00 π.μ.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Έργο της Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων  για τη διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ (ΑΔΑ: ΨΨΜ5Ω6Μ-ΒΜΓ) του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 Απόφασης είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών (τεχνικών υπαλλήλων) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10-12-2020 και ώρα 12:00 μ. μέσω της ιστοσελίδας: www.mimed.ggde.gr .

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω [3] απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α)της Αναθέτουσας Αρχής: www.cityofathens.gr

β)του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr (μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής Μη.Μ.Ε.Δ.)

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στις ιστοσελίδες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10 και της με αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών  άρθρο 5 παρ. 5.2.(2).