06 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 13:36

08-09-2022: Διενέργεια κλήρωσης τεχνικών υπαλλήλων εγγεγραμμένων στο ΜΗΜΕΔ και δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης για το έργο «Επεμβάσεις σε Δημοτικούς Βρεφικούς, Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για την προσαρμογή τους στο Π.Δ. 99/2017» – Τμήμα 3 «Επεμβάσεις σε δημοτικούς βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για την προσαρμογή τους στο Π.Δ. 99/2017 στην 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων»

Η Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων, θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων  εγγεγραμμένους στο Μη.Μ.Ε.Δ. που τηρείται στην Αναθέτουσα Αρχή και στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου, ήτοι: «Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν και τα ακόλουθα: α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περ. ζ’, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες, που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό.»

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τριών(3) τεχνικών υπαλλήλων, ως τακτικών μελών και τριών(3) τεχνικών υπαλλήλων  αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:

«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ, ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ Π.Δ. 99/2017».

ΤΜΗΜΑ 3 «Επεμβάσεις σε δημοτικούς βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για την προσαρμογή τους στο Π.Δ. 99/2017 στην 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων», Προϋπολογισμού 914.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24%, στον Κ.Α.: 7331.354 – Φ64- Δ72 για τη Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής που θα πραγματοποιηθεί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΠΔΕ με ενάριθμο 2017ΣΕ05500005 της ΣΑΕ 055,σύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρωτ. 30628/22-04-2019 (ΑΔΑ:ΨΞ8Ι465ΦΘ7-Φ52) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την ένταξη στο Πρόγραμμα και από Ίδιους Πόρους Δήμου Αθηναίων Φ 64/72 Κ.Α. 7331.354 [ ΑΑΥ  Α00967 Α.Π.: 183593/30.6.2022  με ΑΔΑ: 67ΑΥΩ6Μ-9ΨΒ]

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα με σύνολο εργασιών  541.067,50 ευρώ (Οικοδομικά 481.114,11 € και Ηλεκτρομηχανολογικά 59.953,39€ ) και συνολικό προϋπολογισμό 914.000,00€ με απρόβλεπτα και ΦΠΑ 24%.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το συγκεκριμένο έργο αφορά σε εργασίες για την εναρμόνιση των υποδομών 13 παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Αθηναίων στο Π.Δ. 99/2017.

 1. 6η Δ.Κ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ
 2. 6ηΔ.Κ. ΠΥΘΙΑΣ
 3. 6ηΔ.Κ. ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ
 4. 6ηΔ.Κ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 5. 6ηΔ.Κ. ΘΑΥΜΑΝΤΟΣ
 6. 6ηΔΚ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
 7. 7ηΔ.Κ. ΑΛΑΣΤΩΡΟΣ
 8. 7ηΔ.Κ. ΛΑΜΨΑ Α΄
 9. 7ηΔ.Κ. ΝΟΡΝΤΑΟΥ
 10. 7ηΔ.Κ. ΚΟΤΥΑΙΟΥ
 11. 7ηΔ.Κ. ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ +7η Δ.Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΕΙΟ
 12. 7ηΔ.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ Α΄
 13. 7ηΔ.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ Β΄

Συγκεκριμένα προβλέπονται οι  κάτωθι εργασίες:

Οικοδομικές εργασίες: Καθαιρέσεις- αποξηλώσεις επενδύσεων. Τοιχοδομές-Τοιχοπετάσματα για δημιουργία των απαιτούμενων  χωρών. Αντικατάσταση Κουφωμάτων. Επιστρώσεις-Επενδύσεις. Χρωματισμοί. Κατασκευή ερμαρίων. Κιγκλιδώματα σιδηρά- περιφράγματα.

Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες: δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στους χώρους υγιεινής, που ανακατασκευάζονται.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται  η 18η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα η 10:00 π.μ.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις κατ’ εφαρμογή του ως άνω [1]:

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ή  ΤΕ ΠΟΛΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ και  ΠΕ ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΠΕ ή ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Έργο της Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων για τη διεξαγωγή κληρώσεων τεχνικών υπαλλήλων εγγεγραμμένων στο ΜΗΜΕΔ σύμφωνα με το με αρ. πρωτ 135539 – 24-05-21 και το με 138540/26-5-2021 είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών (τεχνικών υπαλλήλων) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 μέσω του Προγράμματος-Εφαρμογής- Διενέργειας Κληρώσεων (ΑΔΑ:9ΑΒΛΩ6Μ-ΔΦΩ).