05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 15:07

07/06/24 – 08/07/24: Διαγωνισμός άνω των ορίων για την παροχή των υπηρεσιών καθαρισμού σε εννέα (9) σχολικές μονάδες σύμφωνα με το άρθρο 20 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα»

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την παροχή των υπηρεσιών καθαρισμού σε εννέα (9) σχολικές μονάδες σύμφωνα με το άρθρο 20 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ αποκλειστικότητα»

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή των υπηρεσιών καθαρισμού από φορείς του άρθρου 20 του ν.4412/16 για την παροχή των υπηρεσιών καθαρισμού. Άμεσα ωφελούμενοι είναι τα μέλη των ευάλωτων και ειδικών ομάδων που συμμετέχουν σε φορείς Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας αφορά σε εννέα (9) σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αθηναίων σε καθημερινή βάση με προϊόντα καθαρισμού και εξοπλισμού που θα διαθέτει ο ανάδοχος.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 692.899,60 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.: 558.790,00 € ).

Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 285.311,60€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.: 230.090,00€ ).

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπ/νου δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 978.211,20€ συμπ/νου Φ.Π.Α.  24% (προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.: 788.880,00€).

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών, εφόσον είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και την Συγγραφή Υποχρεώσεων της διακήρυξης

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 352783

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 07-06-2024 και ώρα 10:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08-07-2024 και ώρα 12:00

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαεπτά (17) μήνες από την καταχώρησή της στο ΚΗΜΔΗΣ με δυνατότητα χρονικής παράτασης κατά επτά (7) μήνες, σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας καθορίζεται στο ποσοστό του 2% της εκτιμώμενης συνολικής αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι ποσού  #11.175,80€#.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 142958/ 03-06-2024 Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.

Μέχρι  την υπογραφή της σύμβασης, ο/οι ανάδοχος/οι θα προσκομίσει/ουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Πληροφορίες για την εν λόγω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213 2082910, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Ελένη Νόνα, e-mail: [email protected].

Γνωστοποίηση της Προκήρυξης της παρούσας σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 03-06-2024

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.