05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 13:40

05/11/2021 – 30/11/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη χριστουγεννιάτικη αγορά 2021

Ο Δήμος Αθηναίων, ενόψει της χριστουγεννιάτικης περιόδου 2021, θα χορηγήσει ολιγοήμερες άδειες για την πώληση χριστουγεννιάτικων ειδών και δένδρων, στις παρακάτω θέσεις :

Α) Θέσεις για χριστουγεννιάτικα είδη

1. 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ  2
2. 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ   40
3. ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ & ΒΡΥΑΞΙΔΟΣ      1
4. ΚΑΝΑΡΗ & ΣΟΛΩΝΟΣ   1
5. ΛΑΡΙΣΗΣ & ΚΗΦΙΣΙΑΣ      1
6. ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΓΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ) 5
ΣΥΝΟΛΟ 50

Β) Θέσεις για χριστουγεννιάτικα δένδρα

ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ & ΜΠΟΥΣΓΟΥ   4
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ   2
ΠΛ. ΜΑΝΔΡΙΤΗΣ (ΟΠΙΣΘΕΝ ΧΙΛΤΟΝ)  2
ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ (ΓΗΠΕΔΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ)   4
ΣΥΝΟΛΟ   12

 

Για τα χριστουγεννιάτικα είδη, ο πάγκος εργασίας είναι ενός (1) τετραγωνικού μέτρου, μεταξύ των πάγκων εργασίας υπάρχει ελεύθερος διάδρομος πλάτους μισού μέτρου (0,50 μ), για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Τα πωλούμενα είδη πρέπει να δικαιολογούν το χαρακτήρα των ημερών, να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεσή τους να γίνεται βάσει των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) και είναι : στολίδια, κάρτες, κεριά, μπαλόνια, είδη διακόσμησης, υλικό περιτυλίγματος δώρων και λοιπά είδη που απαντώνται στις δραστηριότητες των εν λόγω πωλητών, τα οποία δεν είναι δυνατόν να απαριθμηθούν αναλυτικότερα.

 Στην χριστουγεννιάτικη αγορά συμμετέχουν :

α)  Πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.

β)  Πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχοι λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα.

γ)  Αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης τα είδη που αναφέρονται ανωτέρω.

δ)  Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές.

ε)  Αδειούχοι του άρθρου 45 του Ν. 4497/2017, που διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, οι οποίοι είναι :

1)  Φυσικά πρόσωπα που δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικής δικής τους δημιουργίας.

2)  Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) που διαθέτουν αποκλειστικά έργα ιδίας παραγωγής των μελών τους.

Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στη χριστουγεννιάτικη αγορά.

 

Για τη συμμετοχή στην κλήρωση της χριστουγεννιάτικης αγοράς το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση, η οποία παρέχεται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, στην οποία επισυνάπτει :

α)  Για χριστουγεννιάτικα είδη : Φωτοτυπία άδειας υπαίθριου εμπορίου ή βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας, την οποία εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών.

β)  Για χριστουγεννιάτικα δέντρα :

1)  Φωτοτυπία άδειας υπαίθριου εμπορίου ή βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας, την οποία εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών.

2)  Για εισαγόμενα δέντρα : άδεια εκτελωνισμού, τιμολόγιο αγοράς, πιστοποιητικό φυτο-υγείας.

3)  Για εγχώρια δέντρα : βεβαίωση Δασαρχείου.

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής στην κλήρωση υποβάλλονται έως 30/11/20121, η κλήρωση για τα χριστουγεννιάτικα είδη θα πραγματοποιηθεί 06/12/2021, η πληρωμή του αναλογούντος τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου, των 100,00€ το τετραγωνικό μέτρο, θα πραγματοποιηθεί από 07/12/2021 έως 10/12/2021, η κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων και η πληρωμή τυχόν ελεύθερων θέσεων θα πραγματοποιηθεί 13/12/2021 και η διάρκεια λειτουργίας της χριστουγεννιάτικης αγοράς ορίζεται από 01/12/2021 έως 20/12/2021 για την πώληση χριστουγεννιάτικων δένδρων και 14/12/2021 έως 02/01/2022 για την πώληση χριστουγεννιάτικων ειδών.

Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση, από τους συμμετέχοντες στη χριστουγεννιάτικη αγορά, των ειδών τους κατά τις ημέρες και τις ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Οι εγκρίσεις συμμετοχής στη χριστουγεννιάτικη αγορά είναι προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες και αντιστοιχεί μία έγκριση συμμετοχής για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Πριν από τη διεξαγωγή της χριστουγεννιάτικης αγοράς πραγματοποιείται γραμμογράφηση των θέσεων από αρμόδιο υπάλληλο του δήμου.

Κατάλογος συμμετεχόντων στη χριστουγεννιάτικη αγορά διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας και στην οικεία Αστυνομική Αρχή, οι οποίες από κοινού κατόπιν συνεργασίας διαθέτουν κλιμάκια ελέγχου για την ορθή εγκατάσταση των πάγκων εργασίας, την τήρηση των όρων των χορηγούμενων εγκρίσεων συμμετοχής, τη βεβαίωση παραβάσεων, την απομάκρυνση και αποθήκευση των ειδών, των άνευ έγκρισης συμμετοχής πωλητών.