01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 09:25

01/10/2020 – 13/11/2020: Εκτέλεση εργασιών για την άρση του κινδύνου της δημόσιας ασφάλειας στο διατηρητέο ακίνητο επί της οδού Τσιμισκή 38

Παρακαλούμε να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας μέχρι την Παρασκευή 30/10/2020 και ώρα 13:00 για την εκτέλεση των ακόλουθων εργασιών για την άρση του κινδύνου της δημόσιας ασφάλειας στο διατηρητέο ακίνητο επί της οδού Τσιμισκή 38 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Αλέξανδρου Γ. Σαρή που διαχειρίζεται το Βαρβάκειο Ίδρυμα (CPV: 44212310-5).

 • Ανάθεση σε μηχανικό της έκδοσης της απαιτούμενης Έγκρισης Εκτέλεσης Εργασιών και της επίβλεψης της εκτέλεσης του έργου της τοποθέτησης ικριωμάτων σε όλο το μήκος και ύψος της πρόσοψης του κτιρίου, της τοποθέτησης προστατευτικής σκάφης στο ύψος της οροφής ισογείου και κάλυψης όλης της πρόσοψης του κτιρίου με αντιανεμικό δίχτυ (πλαστική λινάτσα), καθώς και των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων από τον Δήμο Αθηναίων (άδεια κατάληψης πεζοδρομίου κλπ) και την Τροχαία (CPV: 71300000-1).
 • Προμήθεια και τοποθέτηση/εγκατάσταση καινούργιων ικριωμάτων (σκαλωσιάς) σε όλο το μήκος και ύψος της πρόσοψης του κτιρίου (μέχρι τα κεραμίδια της στέγης), προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικής σκάφης στο ύψος της οροφής ισογείου και κάλυψη όλης της πρόσοψης με αντιανεμικό δίχτυ (πλαστική λινάτσα). Όλα τα υλικά θα είναι καινούργια (μη μεταχειρισμένα) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις ασφαλείας (ΕΝ 39 – ΕΛΟΤ 1196) και τις προδιαγραφές της ΕΤΕΠ 01-03-00-00 (CPV: 44212310-5, 19212300-8).
 • Μετά το πέρας των εργασιών ο αρμόδιος Τεχνικός θα καταθέσει στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου Αθηναίων Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία, αφού θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του, θα αναφέρονται οι εργασίες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν, καθώς και αντίγραφα της έγκρισης εκτέλεσης των εργασιών που έχει ληφθεί και της συμπεριλαμβανομένης σε αυτήν Τεχνικής Έκθεσης.

Σε ό,τι αφορά την οικονομική προσφορά, ο ελάχιστος χρόνος  ισχύς της πρέπει να είναι όχι λιγότερος των πέντε μηνών και  η τελική αμοιβή να εμπεριέχει όλα τα έξοδα για τις συγκεκριμένες εργασίες.

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στην Πρόσκληση, και να υποβάλλεται μέσα σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ο οποίος περιέχει τρεις (3) άλλους φακέλους α) Νομιμοποιητικά και άλλα απαιτούμενα στοιχεία β) Τεχνική προσφορά, και άλλα απαιτούμενα στοιχεία και γ) Οικονομική προσφορά.

Όλες οι σελίδες (όπου απαιτείται) φέρουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου.

Ο προεκτιμώμενος προϋπολογισμός της ανωτέρω δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 17.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει την πίστωση του άρθρου 3 του κεφαλαίου Δ του προϋπολογισμού έτους 2020 του Κληροδοτήματος Αλέξανδρου Γ. Σαρή (Πράξη ΔΣ 1η/22-1-2020, ΑΔΑ: 9ΩΧΧ469ΗΡΦ-4ΘΑ).

Οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν σε εφαρμογή της αριθμ πρωτ. Φ.473/20/130884/Α2/23-8-2019 Απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 67Β94653ΠΣ-ΟΙΖ) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. Φ.473/04/11887/Α2/28-1-2020 Απόφασή της (ΑΔΑ: Ω89Δ46ΜΤΛΗ-Μ8Ο) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 45 του Ν.4182/2013, όπως ισχύει σήμερα και τηρουμένων των διατάξεων της συστατικής πράξης του Κληροδοτήματος Αλέξανδρου Γ. Σαρή.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 1. Νομιμοποιητικά στοιχεία της εταιρείας και παραστατικά εκπροσώπησης      (π.χ. ΦΕΚ εκπροσώπησης, καταστατικό, πιστοποιητικά που αντιστοιχούν στις ανωτέρω εργασίες κλπ).
 2. Ποινικό Μητρώο εκπροσώπου
 3. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας
 4. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
 5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένα από το Νομικό Εκπρόσωπο της εταιρείας, στην οποία θα δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής τις προσφοράς:
 • Διαθέτει καθαρό ποινικό μητρώο
 • Διαθέτει τις απαραίτητες σχετικές άδειες, πιστοποιητικά κλπ – την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους, την εμπειρία καθώς και την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για να εκτελέσω τις εργασίες σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας.
 • Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις η διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του άρθρου 130 του  Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
 • Δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που περιγράφονται στην παρ.1, ούτε συντρέχουν λόγοι και καταστάσεις που αναφέρονται στους παραγράφους 2,3,4 και 6 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Η μη υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά τον αποκλεισμό του προσφέροντος από τον διαγωνισμό.

Αξιολόγηση προσφορών

Η επιλογή αναδόχου για τις ανωτέρω εργασίες θα γίνει από το Δ.Σ. του Ιδρύματος με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.

Παραλαβή εργασιών

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.6 του άρθρου 45 του Ν.4182/2013.

Προθεσμίες

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 30/10/2020 και ώρα 13:00. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την ανωτέρω ημερομηνία θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών, μείον τις νόμιμες κρατήσεις με βάση τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Νομιμοποιητικά στοιχεία του αναδόχου
 2. Τιμολόγιο του αναδόχου
 3. Πρωτόκολλο παραλαβής
 4. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας
 5. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Κατά την πληρωμή ο ανάδοχος θα χορηγήσει εξοφλητική απόδειξη στον πελάτη.

Παράταση προθεσμίας

Ανακοινώνουμε την παράταση της προθεσμίας υποβολής οικονομικών  προσφορών κατά 14 (δεκατέσσερις) ημέρες της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης που αφορά την εκτέλεση των εργασιών για την άρση του κινδύνου της δημόσιας ασφάλειας στο διατηρητέο ακίνητο επί της οδού Τσιμισκή 38 στην Αθήνα  (Πρόσκληση αριθμ. πρωτ. 48/30-9-2020).

Η τελική προθεσμία για την υποβολή προσφορών θα είναι 13 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00. 

Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές θα αποστέλλονται στη διεύθυνση:

Βαρβάκειον Ίδρυμα

Κληροδότημα Αλέξανδρου Γ. Σαρή.

Ιπποκράτους 2

106 79 – Αθήνα