01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 00:00

01/03/2021 – 26/03/2021: Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων στο Α’ Κοιμητήριο

Ο Δήμος Αθηναίων γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι έχει αναρτήσει πίνακα με οικογενειακούς τάφους προς παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων στο Α΄ Κοιμητήριο με τους παρακάτω όρους:

Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων, μπορούν να κατατεθούν στην Γραμματεία του Α΄ Κοιμητηρίου, στην διεύθυνση Τριβωνιανού 29, 2ος όροφος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την 1 Μαρτίου 2021 έως και 26 Μαρτίου 2021.
 
Η κατακύρωση της παραχώρησης θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στη συνεδρίαση της 5ης Απριλίου 2021 και ώρα 10:30π.μ.

Για την συμμετοχή στην διαδικασία παραχώρησης, θα πρέπει απαραίτητα μαζί με την κατάθεση της αίτησης παραχώρησης να κατατεθεί και εγγυητική επιστολή Τραπέζης χρονικής διάρκειας 6 μηνών,  αξίας ίσης με το 1/12 της αξίας του συγκεκριμένου τάφου (προς τον ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ).

Εφ΄ όσον υπάρξουν περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι για κάποιο συγκεκριμένο τάφο θα γίνει κλήρωση ενώπιον  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Δύναται κάποιος να συμμετέχει σε περισσότερες από μία κληρώσεις προκειμένου να αποκτήσει έναν το πολύ τάφο, αρκεί το ενδιαφέρον του ν΄αναγράφεται εξ΄ αρχής για τους συγκεκριμένους τάφους στην αίτηση, η δε εγγυητική επιστολή να καλύπτει το 1/12 της αξίας του τάφου.

Μετά την κατακύρωση της παραχώρησης, εάν υπάρξει άρνηση του ενδιαφερομένου η εγγυητική επιστολή εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως ποινική ρήτρα.

Η αποπληρωμή θα γίνει το ανώτερο σε 12 μηνιαίες δόσεις. Τυχόν καθυστέρηση καταβολής κάποιας δόσης συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος παραχώρησης και ο μεν τάφος επανέρχεται στο Δήμο, το δε καταβληθέν ποσό εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως ποινική ρήτρα.

Εάν για λόγους συναισθηματικούς υπάρχει ενδιαφέρον από μέλη οικογενειών που έχουν ενταφιάσει μέλη της οικογένειας τους (και έχουν συγγένεια α΄& β΄ βαθμού με τον τέως ιδιοκτήτη του τάφου) θα προηγηθούν εφ΄ όσον το επιθυμούν αφού πρώτα ελεγχθούν τα πραγματικά δεδομένα από την αρμόδια Επιτροπή.

Για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Δήμου «cityofathens.gr» καθώς και από την ιστοσελίδα των Κοιμητηρίων στην ιστοσελίδα «cem.cityofathens.gr» και να καταθέτουν τις αιτήσεις στην Γραμματεία του Α΄ Κοιμητηρίου, Τριβωνιανού 29, 2ος όροφος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.