Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «αντιδραστηρίων και αναλώσιμων πραγματοποίησης βιοχημικών εξετάσεων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού και αντιδραστηρίων και αναλώσιμων για αιματολογικό αναλυτή ROCHE SYSMEX XS-800I (χωρίς παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού) με ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών συντήρησης του αναλυτή των δημοτικών ιατρείων του Δήμου Αθηναίων», για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δημοτικών ιατρείων και δημόσιας υγείας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, διάρκειας δύο μηνών από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 43.900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 35.403,22€), με ταξινόμηση κατά CPV: 33696300-8 «Χημικά αντιδραστήρια», 33696200-7 «Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ».

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητούμενων ειδών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Προσφορές υποβάλλονται ανά τμήμα (ομάδα), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654/23.05.2017 (ΦΕΚ 1781 Β΄) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4412/2017 ενώπιον της ορισμένης με την υπ’ αριθμ. 1075/2018 ΑΔΣ (ΑΔΑ: ΩΙΙΑΩ6Μ-ΖΗΑ) αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης – Διενέργειας του Διαγωνισμού, στις 06/06/2019 ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών: 10:00 και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών: 10:30.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει Συμφωνητικό με το Δήμο Αθηναίων. Ως χρόνος ισχύος του Συμφωνητικού ορίζεται το χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ανάρτηση του στο ΚΗΜΔΗΣ.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών - Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου αρ. 9, 1ος όροφος, επί των όρων της διακήρυξης κα Ευαγγελία Καραγιάννη e-mail: eya.karagianni@athens.gr τηλ: 210 5245828 και επί των τεχνικών προδιαγραφών με την κ. Ευαγγελία Σπυριδάκη, e-mail: e.spyridaki@athens.gr, τηλ: 210 3626396, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης μέσω: α) της ιστοσελίδας του Δήμου Αθηναίων β) του ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr/.

Ημερομηνία: 
Παρ, 24/05/2019 - 10:00 - Πεμ, 06/06/2019 - 10:30
ΣυνημμένοΜέγεθος
Ενιαία Προκήρυξη - Διακήρυξη2.01 MB
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς111.5 KB
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης124.5 KB
Φύλλο Συμμόρφωσης78.5 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.