Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Απόφαση Δημάρχου προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την άμεση χορήγησή τους στους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου.
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την άμεση χορήγησή τους στους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου.
Ημ/νια: 31/12/2020 14:17:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΙΞΩ6Μ-9ΔΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του από 17.12.2020 Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης μολυσματικού υλικού για τις ανάγκες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας, κατόπιν του με αρ
Θέμα: Έγκριση του από 17.12.2020 Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης μολυσματικού υλικού για τις ανάγκες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας, κατόπιν του με αριθμό 1885/17.12.2020 Τιμολόγιου Παροχής Υπηρεσιών της εταιρείας “ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ”.
Ημ/νια: 31/12/2020 13:53:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΝΟΖΩ6Μ-3ΧΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Την δέσμευση συνολικού ποσού οχτακοσίων ογδόντα ευρώ και σαράντα λεπτών (880,40€) συμπ/νου ΦΠΑ για το οικονομικό έτος 2021, για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την παραγωγή πινακίδων πλεξιγκλάς των Πολυδύναμων κέντρων και αυτοκόλλητων ετικετών στο Πλαί
Θέμα: Την δέσμευση συνολικού ποσού οχτακοσίων ογδόντα ευρώ και σαράντα λεπτών (880,40€) συμπ/νου ΦΠΑ για το οικονομικό έτος 2021, για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την παραγωγή πινακίδων πλεξιγκλάς των Πολυδύναμων κέντρων και αυτοκόλλητων ετικετών στο Πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΄΄Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για Ευάλωτες Ομάδες Κατοίκων της Αθήνας σε Πολυδύναμα Κέντρα του Δήμου Αθηναίων με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5029634.
Ημ/νια: 31/12/2020 13:07:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΦ2Ω6Μ-ΞΛΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τη δέσμευση της παρακάτω πίστωσης ποσού τέσσερεις χιλιάδες εβδομήντα ένα ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (4.071,91€).στο οικονομικό έτος 2021 προς αντιμετώπιση της δαπάνης για την αποκομιδή, μεταφορά και διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (Ε
Θέμα: Τη δέσμευση της παρακάτω πίστωσης ποσού τέσσερεις χιλιάδες εβδομήντα ένα ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (4.071,91€).στο οικονομικό έτος 2021 προς αντιμετώπιση της δαπάνης για την αποκομιδή, μεταφορά και διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), Μικτών Επικινδύνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ) των έξι (6) Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Αθηναίων, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας.
Ημ/νια: 31/12/2020 13:03:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΡΜΟΩ6Μ-Θ19
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατακύρωση απόφασης για τη φωτογραφική κάλυψη της Αντιγκράφιτι δράσης, που θα πραγματοποιηθεί από τον Δήμο Αθηναίων, την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020
Θέμα: Κατακύρωση απόφασης για τη φωτογραφική κάλυψη της Αντιγκράφιτι δράσης, που θα πραγματοποιηθεί από τον Δήμο Αθηναίων, την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020
Ημ/νια: 31/12/2020 13:02:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΣΚΩ6Μ-ΩΧΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τη δέσμευση της παρακάτω πίστωσης ποσού τρεις χιλιάδες ογδόντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά (3.087,60€) στο οικονομικό έτος 2021 προς αντιμετώπιση της δαπάνης για την εκτύπωση επικοινωνιακού υλικού για την ενημέρωση των πολιτών της Αθήνας σχετικά με τα Πολυ
Θέμα: Τη δέσμευση της παρακάτω πίστωσης ποσού τρεις χιλιάδες ογδόντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά (3.087,60€) στο οικονομικό έτος 2021 προς αντιμετώπιση της δαπάνης για την εκτύπωση επικοινωνιακού υλικού για την ενημέρωση των πολιτών της Αθήνας σχετικά με τα Πολυδύναμα Κέντρα στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συνδυασμένες υπηρεσίες υγείας και συμβουλευτικής για ευάλωτες ομάδες κατοίκων της Αθήνας» με Κωδικό ΟΠΣ 5029634 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας
Ημ/νια: 31/12/2020 12:58:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 60ΕΠΩ6Μ-ΔΟΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 7η Δ.Κ.”, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.
Θέμα: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 7η Δ.Κ.”, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.
Ημ/νια: 31/12/2020 14:57:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 69ΟΦΩ6Μ-50Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ματαίωσης για την Υπηρεσία Εκτίμησης της Αγοραίας Αξίας Ακινήτων Ενδιαφέροντος του Δήμου Αθηναίων.
Θέμα: Απόφαση Ματαίωσης για την Υπηρεσία Εκτίμησης της Αγοραίας Αξίας Ακινήτων Ενδιαφέροντος του Δήμου Αθηναίων.
Ημ/νια: 31/12/2020 14:42:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9Υ8ΠΩ6Μ-ΝΩΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή δωρεάς καυσίμων κίνησης οχημάτων (βενζίνη ή/και diesel) συνολικής αξίας 5.874,00€ με ΦΠΑ και για το χρονικό διάστημα από 01.01.2021 έως και 30.04.2021, από την εταιρεία “ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, για το πρόγραμμα “ΒΟΗΘΕΙΑ
Θέμα: Αποδοχή δωρεάς καυσίμων κίνησης οχημάτων (βενζίνη ή/και diesel) συνολικής αξίας 5.874,00€ με ΦΠΑ και για το χρονικό διάστημα από 01.01.2021 έως και 30.04.2021, από την εταιρεία “ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, για το πρόγραμμα “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”
Ημ/νια: 31/12/2020 11:32:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 63Τ7Ω6Μ-Π6Μ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση υποβολής αιτήματος πρόσληψης 344 ατόμων σύμφωνα με το εισηγητικό της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID - 19
Θέμα: Έγκριση υποβολής αιτήματος πρόσληψης 344 ατόμων σύμφωνα με το εισηγητικό της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID - 19
Ημ/νια: 31/12/2020 11:17:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΥ3Ω6Μ-ΔΚΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19’’
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19’’
Ημ/νια: 31/12/2020 10:33:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΑΛΩ6Μ-ΓΩ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπιση της δαπάνης για την καταβολή τόκων υπερημερίας στην εταιρεία με την επωνυμία ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Θέμα: αντιμετώπιση της δαπάνης για την καταβολή τόκων υπερημερίας στην εταιρεία με την επωνυμία ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Ημ/νια: 31/12/2020 10:12:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΣΨΧΩ6Μ-ΤΒΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 288916/24.12.2020 (ΑΔΑ:6Ο9ΜΩ6Μ-Α73) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των Δομών Φιλοξενίας Αστέγων του Δήμου Αθηναίων και στον Ξενώνα Φιλοξενίας στο ξενοδ
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 288916/24.12.2020 (ΑΔΑ:6Ο9ΜΩ6Μ-Α73) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των Δομών Φιλοξενίας Αστέγων του Δήμου Αθηναίων και στον Ξενώνα Φιλοξενίας στο ξενοδοχείο “Ιονίς”, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της εξάπλωσης του Covid-19»
Ημ/νια: 31/12/2020 10:10:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΑ6Ω6Μ-ΔΣ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής που αφορά στην “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ”, με σκοπό τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και εκκαθάρισ
Θέμα: Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής που αφορά στην “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ”, με σκοπό τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και εκκαθάρισης δαπανών του Δήμου Αθηναίων.
Ημ/νια: 31/12/2020 10:02:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΕ6Ω6Μ-45Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΨΗΚΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΑΡΩΘΡΑ
Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΨΗΚΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΑΡΩΘΡΑ
Ημ/νια: 31/12/2020 10:01:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω3ΡΒΩ6Μ-7ΥΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ «ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΤΕΓΩΝ», ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ «ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΤΕΓΩΝ», ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ημ/νια: 31/12/2020 10:00:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΦΣΩ6Μ-Ζ4Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Ορισμός Επόπτη στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ)
Θέμα: Ορισμός Επόπτη στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ)
Ημ/νια: 31/12/2020 09:36:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΡΕΚΩ6Μ-ΥΚ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
Α΄ ΔΟΣΗ -ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΠΡΟΓΡ/ΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ. 206662/17-09-2020)*
Θέμα: Α΄ ΔΟΣΗ -ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΠΡΟΓΡ/ΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ. 206662/17-09-2020)*
Ημ/νια: 31/12/2020 09:32:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΕ8Ω6Μ-6ΒΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Παράταση ισχύος θέσης στάθμευσης οχήματος ατόμου με αναπηρία στην οδό στην οδό Λουίζης Ριανκούρ 32 ».
Θέμα: «Παράταση ισχύος θέσης στάθμευσης οχήματος ατόμου με αναπηρία στην οδό στην οδό Λουίζης Ριανκούρ 32 ».
Ημ/νια: 30/12/2020 11:24:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 65Ψ1Ω6Μ-ΙΨ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 5 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ (ΑΠΟ 264).
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 5 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ (ΑΠΟ 264).
Ημ/νια: 30/12/2020 11:23:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘΦΖΩ6Μ-67Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.