Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 039215/05-02-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 039215/05-02-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ημ/νια: 19/11/2019 14:35:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ3ΑΡΩ6Μ-ΗΨΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του από 13.11.2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, κάτω των ορίων, για την προμήθεια “ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΕΙΔ
Θέμα: Έγκριση του από 13.11.2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, κάτω των ορίων, για την προμήθεια “ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ – ΧΡΩΜΑΤΑ – ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 247.827,33€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.
Ημ/νια: 19/11/2019 14:08:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω1ΛΣΩ6Μ-2ΤΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 303/2013 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Θέμα: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 303/2013 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Ημ/νια: 19/11/2019 13:47:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 661ΑΩ6Μ-87Ζ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ''ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ'' (ΟΤΚΖ).
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ''ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ'' (ΟΤΚΖ).
Ημ/νια: 19/11/2019 13:43:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω2ΡΛΩ6Μ-Χ43
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 345/2018
Θέμα: ΑΔ 345/2018
Ημ/νια: 19/11/2019 12:41:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ0ΖΑΩ6Μ-6ΑΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 14483/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου (Τμήμα 4ο)
Θέμα: Έγκριση μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 14483/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου (Τμήμα 4ο)
Ημ/νια: 19/11/2019 12:23:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω2ΔΠΩ6Μ-36Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής της με ΑΧΚ 85828/2013/2018 φορολογικής εγγραφής, που αφορά σε βεβαίωση παράβασης ΚΟΚ, ποσού 80,00€ πλέον προσαυξήσεων, του κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΜΑΚΗ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής της με ΑΧΚ 85828/2013/2018 φορολογικής εγγραφής, που αφορά σε βεβαίωση παράβασης ΚΟΚ, ποσού 80,00€ πλέον προσαυξήσεων, του κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΜΑΚΗ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Ημ/νια: 19/11/2019 12:18:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Θ7ΗΩ6Μ-375
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση διαγραφής της με ΑΧΚ 15663/2014/2018 φορολογικής εγγραφής, που αφορά σε βεβαίωση παράβασης ΚΟΚ, ποσού 200,00€ πλέον προσαυξήσεων, του κ. JANO STEFAN, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Θέμα: Έγκριση διαγραφής της με ΑΧΚ 15663/2014/2018 φορολογικής εγγραφής, που αφορά σε βεβαίωση παράβασης ΚΟΚ, ποσού 200,00€ πλέον προσαυξήσεων, του κ. JANO STEFAN, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Ημ/νια: 19/11/2019 12:16:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΛΖΖΩ6Μ-ΗΧΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής φορολογικών εγγραφών, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράβασης ΚΟΚ, ποσού 384,16€ πλέον προσαυξήσεων, της κ. ΑΘΗΝΑΣ ΣΑΜΑΡΑ - ΒΕΚΙΟΥ, λόγω εσφαλμένων εγγραφών
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής φορολογικών εγγραφών, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράβασης ΚΟΚ, ποσού 384,16€ πλέον προσαυξήσεων, της κ. ΑΘΗΝΑΣ ΣΑΜΑΡΑ - ΒΕΚΙΟΥ, λόγω εσφαλμένων εγγραφών
Ημ/νια: 19/11/2019 12:13:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ5ΥΒΩ6Μ-648
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (CURING THE LIMBO) ΤΗΣ κας ΜΠΑΚΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ.
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (CURING THE LIMBO) ΤΗΣ κας ΜΠΑΚΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ.
Ημ/νια: 18/11/2019 15:20:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 649ΘΩ6Μ-ΘΧΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΜΠΗΣ.
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΜΠΗΣ.
Ημ/νια: 18/11/2019 15:09:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω8ΥΕΩ6Μ-ΞΔΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΡΗ.
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΡΗ.
Ημ/νια: 18/11/2019 15:06:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 78ΘΔΩ6Μ-Κ7Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ.
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ.
Ημ/νια: 18/11/2019 15:03:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Η38Ω6Μ-ΘΓΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΒΡΑΚΑΤΣΕΛΗ ΑΘΗΝΑ.
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΒΡΑΚΑΤΣΕΛΗ ΑΘΗΝΑ.
Ημ/νια: 18/11/2019 14:59:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣΖΣΩ6Μ-ΘΓΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΤΙΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΤΙΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
Ημ/νια: 18/11/2019 14:56:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ε4ΩΩ6Μ-Ψ0Μ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΚΟΛΙΟΝΙΚΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΚΟΛΙΟΝΙΚΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
Ημ/νια: 18/11/2019 14:51:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ7ΨΟΩ6Μ-ΓΤΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Αθηναίων στην Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που έχει συγκροτηθεί με αντικείμενο την επανεξέταση των όρων δόμησης της ευρύτερης περιοχής πλησίον της Ακρόπολης.
Θέμα: Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Αθηναίων στην Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που έχει συγκροτηθεί με αντικείμενο την επανεξέταση των όρων δόμησης της ευρύτερης περιοχής πλησίον της Ακρόπολης.
Ημ/νια: 18/11/2019 14:29:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω74ΟΩ6Μ-2ΨΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2/2 «Εφαρμογή άρθρων της Χάρτας για την Ισότητα των φύλων στον Δήμο Αθηναίων» της Πράξης «Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών διακρίσεων» με κωδικό ΟΠΣ (M
Θέμα: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2/2 «Εφαρμογή άρθρων της Χάρτας για την Ισότητα των φύλων στον Δήμο Αθηναίων» της Πράξης «Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών διακρίσεων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045464
Ημ/νια: 18/11/2019 14:20:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω1ΞΑΩ6Μ-54Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τροποποίηση της σύνθεσης της επιτροπής παρακολούθησης για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ανάπτυξης και υποστήριξης της λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου
Θέμα: Τροποποίηση της σύνθεσης της επιτροπής παρακολούθησης για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ανάπτυξης και υποστήριξης της λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου
Ημ/νια: 18/11/2019 14:20:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜΧΗΩ6Μ-ΠΘΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση μετακίνησης έκτος έδρας του κ. Γεώργιου Νεοφύτου, Προϊστάμενος του Τμήματος Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας και της κας. Ελευθερίας Αλεξανδρή, υπάλληλος του ίδιου τμήματος, στο Βάραζντιν της Κροατίας, από τις 13 έως και τις 17 Οκτωβρίου 2019.
Θέμα: Απόφαση μετακίνησης έκτος έδρας του κ. Γεώργιου Νεοφύτου, Προϊστάμενος του Τμήματος Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας και της κας. Ελευθερίας Αλεξανδρή, υπάλληλος του ίδιου τμήματος, στο Βάραζντιν της Κροατίας, από τις 13 έως και τις 17 Οκτωβρίου 2019.
Ημ/νια: 15/11/2019 18:03:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω1ΖΣΩ6Μ-ΣΚΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.