Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 29/05/2020 13:36:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 606ΞΩ6Μ-ΓΧ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπιση της δαπάνης "Επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αθηναίων, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων που χρησιμοποιήθηκαν ως εξεταστικά κέντρα"
Θέμα: αντιμετώπιση της δαπάνης "Επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αθηναίων, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων που χρησιμοποιήθηκαν ως εξεταστικά κέντρα"
Ημ/νια: 29/05/2020 13:35:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΗΔΔΩ6Μ-7Τ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του από 20.05.2020 3ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ
Θέμα: Έγκριση του από 20.05.2020 3ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την “ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ”, με διάρκεια σύμβασης 24 μήνες από την ημερομηνία καταχώρισής της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., εκτιμώμενης αξίας 12.560.772,66€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% και 24%, που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμό 891/2019 πράξης Οικονομικής Επιτροπής, σε συμμόρφωση με τη με αριθμό 103/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (76210 συστημική διαδικασία, Τμήμα 4)
Ημ/νια: 28/05/2020 16:18:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛ1ΜΩ6Μ-1Τ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση άσκησης προσφυγής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 για την ακύρωση της με αρ. πρωτ. 32159/8505/05.05.2020 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Θέμα: Έγκριση άσκησης προσφυγής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 για την ακύρωση της με αρ. πρωτ. 32159/8505/05.05.2020 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Ημ/νια: 28/05/2020 13:57:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω0ΛΛΩ6Μ-ΦΔΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
“Τροποποίηση προγραμματισμού υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου για το μήνα Μάιο 2020”
Θέμα: “Τροποποίηση προγραμματισμού υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου για το μήνα Μάιο 2020”
Ημ/νια: 28/05/2020 13:01:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓΨ7Ω6Μ-2ΜΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«τροποποίηση προγραμματισμού υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου για το μήνα Μάιο 2020»
Θέμα: «τροποποίηση προγραμματισμού υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου για το μήνα Μάιο 2020»
Ημ/νια: 28/05/2020 12:55:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦ59Ω6Μ-6ΛΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2% ΑΠΟ ΔΤ,ΔΦ & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2% ΑΠΟ ΔΤ,ΔΦ & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 28/05/2020 12:50:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ09ΨΩ6Μ-Δ7Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση απευθείας ανάθεσης για την χάραξη, το φινίρισμα, τη μεταφορά και την τοποθέτηση της μαρμάρινης πλακέτας στο χώρο όπου δολοφονήθηκαν οι τρεις εργαζόμενοι της Marfin.
Θέμα: Απόφαση απευθείας ανάθεσης για την χάραξη, το φινίρισμα, τη μεταφορά και την τοποθέτηση της μαρμάρινης πλακέτας στο χώρο όπου δολοφονήθηκαν οι τρεις εργαζόμενοι της Marfin.
Ημ/νια: 28/05/2020 12:49:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΔΞΩ6Μ-ΝΑΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15% ΑΠΟ ΤΑΠ ΥΠΕΡ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15% ΑΠΟ ΤΑΠ ΥΠΕΡ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 28/05/2020 12:46:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΝΠΩ6Μ-Υ02
Κατηγορίες: Διαύγεια
Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΜΠΑΡ», του «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΚΑΡΠΟΝΤΙΝΗ » στην οδό ΚΕΛΕΟΥ 1-5.
Θέμα: Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΜΠΑΡ», του «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΚΑΡΠΟΝΤΙΝΗ » στην οδό ΚΕΛΕΟΥ 1-5.
Ημ/νια: 28/05/2020 12:31:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΒΝΚΩ6Μ-ΟΙΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» της «Ε. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», στην οδό ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ 10.
Θέμα: Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» της «Ε. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», στην οδό ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ 10.
Ημ/νια: 28/05/2020 12:29:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω8Χ7Ω6Μ-Ρ52
Κατηγορίες: Διαύγεια
Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», του «NERITAN HEBEJA» στην οδό ΗΟΥΣ 56.
Θέμα: Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», του «NERITAN HEBEJA» στην οδό ΗΟΥΣ 56.
Ημ/νια: 28/05/2020 12:28:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΕΗΚΩ6Μ-ΜΤΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝ
Θέμα: ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID - 19’’, στο πλαίσιο της εξαιρετικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, χωρίς τη χρήση Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.31688/21.05.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄1970), και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας #897.689,32€# ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%
Ημ/νια: 27/05/2020 20:50:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΡΝ5ΑΩ6Μ-Ο0Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝ
Θέμα: ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID - 19’’, στο πλαίσιο της εξαιρετικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, χωρίς τη χρήση Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.31688/21.05.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄1970), και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας #897.689,32€# ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%
Ημ/νια: 27/05/2020 20:50:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΡΝ5ΑΩ6Μ-Ο0Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Π
Θέμα: ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID - 19’’, στο πλαίσιο της εξαιρετικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, χωρίς τη χρήση Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.31688/21.05.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄1970), και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας #1.108.165,80€# ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%
Ημ/νια: 27/05/2020 20:44:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 92Ξ2Ω6Μ-Γ1Σ
Κατηγορίες: Διαύγεια
‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Π
Θέμα: ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID - 19’’, στο πλαίσιο της εξαιρετικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, χωρίς τη χρήση Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.31688/21.05.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄1970), και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας #1.108.165,80€# ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%
Ημ/νια: 27/05/2020 20:44:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 92Ξ2Ω6Μ-Γ1Σ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας , νυκτερινής εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων, της Δ/νσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης για το μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2020
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας , νυκτερινής εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων, της Δ/νσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης για το μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2020
Ημ/νια: 27/05/2020 19:00:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ρ1ΩΩ6Μ-ΓΨ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του από 25.05.2020 Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού της εξαιρετικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, χωρίς τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), σύμφωνα και
Θέμα: Έγκριση του από 25.05.2020 Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού της εξαιρετικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, χωρίς τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), σύμφωνα και με την παρ. 3 εδ. α΄ και β΄ του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID–19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄ 55), σε συνδυασμό και με την από 01.04.2020 ειδική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη χρήση του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με την κρίση της νόσου COVID–19», για την παροχή της υπηρεσίας “ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, ενδεικτικού προϋπολογισμού 193.248,42€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.
Ημ/νια: 27/05/2020 18:24:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9Θ8ΣΩ6Μ-5Ξ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
α) Έγκριση της προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, χωρίς τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Θέμα: α) Έγκριση της προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, χωρίς τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19”, σε εκτέλεση της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 31688/21.05.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄1970), και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας 897.689,32€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο με Α.Π.111590/25.05.2020 αίτημα/μελέτη της Δ/νσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων Χώρων και β) συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης.
Ημ/νια: 27/05/2020 18:20:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΛΛ0Ω6Μ-ΧΛΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
α) Έγκριση της προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, χωρίς τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΓΙ
Θέμα: α) Έγκριση της προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, χωρίς τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19”, σε εκτέλεση της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 31688/21.05.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄1970), και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.108.165,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο με Α.Π.111608/25.05.2020 αίτημα/μελέτη της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας και β) συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης.
Ημ/νια: 27/05/2020 18:18:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΗΘΧΩ6Μ-Ω7Ψ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.