Παραλαβή αιτημάτων για έκδοση Κάρτας Εισόδου-Εξόδου Δακτυλίου | 1 Κοινότητα

τμήμα εξυπηρέτησης δημοτών και επαγγελματιών 1ης δημοτικής κοινότητας, τμήμα εξυπηρέτησης δημοτών και επαγγελματιών 1ης δημοτικής κοινότητας

Χρήσιμες Πληροφορίες για τη Διαδικασία:

Σε περίπτωση που κλείσετε ραντεβού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να γνωρίζετε τις παρακάτω πληροφορίες καθώς και να έχετε μαζί σας τα παρακάτω έγγραφα:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

ΠΡΟΣΟΧΗ! Προς το παρόν δεν υφίσταται δακτύλιος. Μόλις βγει το σχετικό ΦΕΚ θα υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού για αυτήν την υπηρεσία.

α. Αρχική χορήγηση Κάρτας Δακτυλίου:
1.Έντυπο Αίτησης (χορηγείται από την Υπηρεσία).


2. Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου σε απλό φωτοαντίγραφο.
i. Σε περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας δεν είναι στο όνομα του οδηγού, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (όταν πρόκειται για εταιρεία) υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης χρήσης αυτοκινήτου προς τον ενδιαφερόμενο οδηγό (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή).


3.Έγγραφα απόδειξης μόνιμης κατοικίας:
I. Αντίγραφο της Φορολογικής Δήλωσης (Ε1) της οικείας Δ.Ο.Υ. του τελευταίου οικονομικού έτους ή, σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου (όπου υποχρεωτικά αναφέρεται στο Ε1) αν δεν έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία η αναφερόμενη διεύθυνση απαιτείται και πρόσφατο αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου του ακινήτου θεωρημένου μέσω Δ.Ο.Υ. ή εκτυπωμένου από το site του TAXIS).
II. Σε περίπτωση πρόσφατης μετακόμισης, το Ε1 συνοδεύεται από μεταβολή στοιχείων διεύθυνσης από Δ.Ο.Υ.
III. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φιλοξενούμενος, το Ε1 συνοδεύεται το Ε1 του φιλοξενούντος ιδιοκτήτη ή από Υπεύθυνη Δήλωση του φιλοξενούντος ιδιοκτήτη όπου θα φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή).
Λογαριασμός παροχής κοινής ωφέλειας (ενέργειας, σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας) σε απλό φωτοαντίγραφο.
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας για τους Έλληνες αιτούντες, Διαβατήριο και Άδεια διαμονής σε ισχύ / Βεβαίωση υποβολής αίτησης για ανανέωση Άδειας διαμονής για του αλλοδαπούς αιτούντες.

β. Ανανέωση της Κάρτας Δακτυλίου:
1. Η προηγούμενη κάρτα δακτυλίου σε απλό φωτοαντίγραφο.


2. Έγγραφα απόδειξης μόνιμης κατοικίας:
• Αντίγραφο της Φορολογικής Δήλωσης (Ε1) της οικείας Δ.Ο.Υ. του τελευταίου οικονομικού έτους ή, σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου (όπου υποχρεωτικά αναφέρεται στο Ε1) αν δεν έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία η αναφερόμενη διεύθυνση απαιτείται και πρόσφατο αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου του ακινήτου θεωρημένου μέσω Δ.Ο.Υ. ή εκτυπωμένου από το site του TAXIS).
• Σε περίπτωση πρόσφατης μετακόμισης, το Ε1 συνοδεύεται από μεταβολή στοιχείων διεύθυνσης από Δ.Ο.Υ.
• Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φιλοξενούμενος, το Ε1 συνοδεύεται το Ε1 του φιλοξενούντος ιδιοκτήτη ή από Υπεύθυνη Δήλωση του φιλοξενούντος ιδιοκτήτη όπου θα φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή).


3. Σε περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας δεν είναι στο όνομα του οδηγού, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (όταν πρόκειται για εταιρεία) υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης χρήσης αυτοκινήτου προς τον ενδιαφερόμενο οδηγό (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή).

Στοιχεία Επικοινωνίας

2103256825

Τόπος Διενέργειας Ραντεβού

1η Δημοτική Κοινότητα

Πλ.Ηρώων 3, Πλ.Ψυρρή, 105 54