Επικύρωση Εγγράφων – Γνησίων Αντιγράφων | 4η Κοινότητα

τμήμα εξυπηρέτησης δημοτών και επαγγελματιών 4ης δημοτικής κοινότητας, τμήμα εξυπηρέτησης δημοτών και επαγγελματιών 4ης δημοτικής κοινότητας

Χρήσιμες Πληροφορίες για τη Διαδικασία:

Σε περίπτωση που κλείσετε ραντεβού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να γνωρίζετε τις παρακάτω πληροφορίες καθώς και να έχετε μαζί σας τα παρακάτω έγγραφα:Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Η επικύρωση αντιγράφου από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής (όπως ορίζεται στο άρθρ.1 του Ν.2690/1999-Α45),που το εξέδωσε, εξακολουθεί να γίνεται μόνο στη περίπτωση που αυτά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της ρύθμισης της περίπτωσης α΄ της παρ.2 του αρθρ. 1 του Κεφαλαίου Α΄ του Ν.4250/2014(αφορούν στην κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων από τους ενδιαφερόμενους στο σύνολο των συναλλαγών τους με το δημόσιο),λ.χ. πολίτης ζητά την επικύρωση αντιγράφου του Α.Δ.Τ. προκειμένου να το υποβάλει σε: τράπεζα, ιδιωτική εταιρεία, συμβολαιογράφο.

Στοιχεία Επικοινωνίας

2105157882

Τόπος Διενέργειας Ραντεβού

4η Δημοτική Κοινότητα

Λένορμαν και Αλεξανδρείας 35, Κολωνός, 104 41