23 ΜΑΪ́ΟΥ 2019 08:16

24/05/2019 – 21/06/2019: Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων στο Β’ Κοιμητήριο

Ο Δήμος Αθηναίων γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι έχει αναρτήσει πίνακα με οικογενειακούς τάφους προς παραχώρηση δικαιώματος χρήσης τους στο Β΄ Κοιμητήριο με τους παρακάτω όρους:

Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων, μπορούν να κατατεθούν στο Τμήμα Β΄ Κοιμητηρίου, στη διεύθυνση ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΤΡΑΛΛΕΩΝ 1 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι τη Παρασκευή 21-06-2019.

Η κατακύρωση της παραχώρησης θα γίνει ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λιοσίων 22) 4ος όροφος, στη συνεδρίαση της 24-06-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία παραχώρησης, θα πρέπει απαραίτητα μαζί με την κατάθεση της αίτησης παραχώρησης να κατατεθεί και εγγυητική επιστολή Τραπέζης χρονικής διάρκειας 6 μηνών, ίσης αξίας με το 1/12 της αξίας του συγκεκριμένου τάφου.

Εφ΄ όσον υπάρξουν περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι για τον τάφο θα γίνει κλήρωση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής.

Δύναται κάποιος να συμμετέχει σε περισσότερες από μία κληρώσεις προκειμένου να αποκτήσει έναν το πολύ τάφο, αρκεί το ενδιαφέρον του να αναγράφεται εξ’ αρχής για τους συγκεκριμένους τάφους στην αίτηση, η δε εγγυητική επιστολή να καλύπτει το 1/12 της αξίας του τάφου.

Μετά την κατακύρωση της παραχώρησης, εάν υπάρξει άρνηση του ενδιαφερομένου η εγγυητική επιστολή εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως ποινική ρήτρα.

Η αποπληρωμή θα γίνει το ανώτερο σε 12 μηνιαίες δόσεις. Τυχόν καθυστέρηση καταβολής κάποιας δόσης συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος παραχώρησης και ο μεν τάφος επανέρχεται στον Δήμο, το δε καταβληθέν ποσό εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως ποινική ρήτρα.

Εάν για λόγους συναισθηματικούς υπάρχει ενδιαφέρον από μέλη οικογενειών που έχουν ενταφιάσει μέλη της οικογένειάς τους (και έχουν συγγένεια α΄ & β΄ βαθμού με τον τέως ιδιοκτήτη του τάφου) θα προηγηθούν εφ΄ όσον το επιθυμούν, αφού πρώτα ελεγχθούν τα πραγματικά δεδομένα από την αρμόδια Επιτροπή.

Για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Τμήμα

Β΄ Κοιμητηρίου, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΤΡΑΛΛΕΩΝ 1 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στα τηλέφωνα: 210 2920531 & 210 2911763.