17 ΜΑΪ́ΟΥ 2019 09:47

17/05/2019 – 06/06/2019: Κατάρτιση καταλόγων έτους 2019 ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Έργων

Ο Δήμος Αθηναίων προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Έργων, Μελετών – Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για τη συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μέσω της διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 5 και 6 του ν. 4412/2016 (απευθείας ανάθεση σύμβασης μέχρι 20.000,00 €) και την Υπουργική απόφαση ΔΝΣγ/οικ. 15299/ΦΝ 466-ΦΕΚ 900 Β’/17-3-2017, για το έτος 2019, ΚΑΛΕΙ:

τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους του Δήμου Αθηναίων, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες Έργων, Μελετών – Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλλουν σχετική αίτηση (υποδείγματα των οποίων επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση), εντός είκοσι (20) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης, ήτοι μέχρι 06-06-2019, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, Αθήνα, Τ.Κ. 104 38), είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη συνημμένη πρόσκληση: