Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΠΟΣΟΥ 102.254,97€ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΠΟΣΟΥ 102.254,97€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ *ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΠΟΣΟΥ 102.254,97€ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΠΟΣΟΥ 102.254,97€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ *ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
Ημ/νια: 26/03/2020 12:17:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΡΒΩ6Μ-2ΔΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ Μείωσης των εγγυήσεων δεκάτων του έργου: «Κατασκευή έργων αποχέτευσης λυμάτων σειρά ΕΑ157/2015» με Ανάδοχο την εταιρία Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Μείωσης των εγγυήσεων δεκάτων του έργου: «Κατασκευή έργων αποχέτευσης λυμάτων σειρά ΕΑ157/2015» με Ανάδοχο την εταιρία Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Ημ/νια: 26/03/2020 11:28:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω95ΟΩ6Μ-Η0Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της χρονικής παράτασης της παράδοσης των ειδών του άρθρου 13 του συμφωνητικού (19SYMV005657197) του Δήμου Αθηναίων με την εταιρεία “ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ” με διακριτικό τίτλο “ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.”, που αφορά στην προ
Θέμα: Έγκριση της χρονικής παράτασης της παράδοσης των ειδών του άρθρου 13 του συμφωνητικού (19SYMV005657197) του Δήμου Αθηναίων με την εταιρεία “ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ” με διακριτικό τίτλο “ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.”, που αφορά στην προμήθεια οχημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου.
Ημ/νια: 26/03/2020 11:27:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΘ5Ω6Μ-ΦΙΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τη ανάκληση της δέσµευσης οικονοµικού έτους 2020 κατά το συνολικό ποσό των διακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων τριακοσίων εβδοµήντα πέντε ευρώ και ογδόντα δυο λεπτών (219.375,82€) συµπερ. ΦΠΑ 24% στον ΚΑ 6737.075 Φορέα 0 ∆/νση 18 «Προγραµµατική Σύµβαση "∆ιασφάλι
Θέμα: Τη ανάκληση της δέσµευσης οικονοµικού έτους 2020 κατά το συνολικό ποσό των διακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων τριακοσίων εβδοµήντα πέντε ευρώ και ογδόντα δυο λεπτών (219.375,82€) συµπερ. ΦΠΑ 24% στον ΚΑ 6737.075 Φορέα 0 ∆/νση 18 «Προγραµµατική Σύµβαση "∆ιασφάλιση καλής λειτουργίας, υποστήριξης και συντήρησης ∆ικτύου και Υποδοµών πληροφοριακών Συστηµάτων, αναβάθµισης και επέκτασης ∆ικτύου τηλεφωνίας µέσω διαδικτύου (IP τηλεφωνίας) για τις ∆ιευθύνσεις του ∆ήµου Αθηναίων (∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ∆ΑΕΜ Α.Ε.)» λόγω ανακατανοµής των πιστώσεων στα οικονοµικά έτη 2020, 2021 και 2022.
Ημ/νια: 26/03/2020 11:20:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω2ΞΚΩ6Μ-ΦΓ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ Μείωση εγγυήσεων δεκάτων του έργου: «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ»
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Μείωση εγγυήσεων δεκάτων του έργου: «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ»
Ημ/νια: 26/03/2020 10:12:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Δ42Ω6Μ-1ΞΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Ημ/νια: 26/03/2020 09:43:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΕ1Ω6Μ-ΘΒ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Ημ/νια: 26/03/2020 09:40:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΛΜ3Ω6Μ-3ΗΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και ειδικότερα βάσει του με
Θέμα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και ειδικότερα βάσει του μεγαλυτέρου προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των Τιμών Αναφοράς (παρ.6 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016), όπως αυτές έχουν καθορισθεί στο Παράρτημα Γ΄ «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» της διακήρυξης, μέγιστης ενδεικτικής και μη δεσμευτικής εκτιμώμενης αξίας εξακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε ευρώ #687.265,00# χωρίς ΦΠΑ 24% (οκτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών #852.208,60# συμπ. ΦΠΑ 24%).
Ημ/νια: 26/03/2020 08:49:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6ΜΩΩ6Μ-ΕΨΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 23-03-2020 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Θέμα: 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 23-03-2020 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Ημ/νια: 25/03/2020 15:09:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘ1ΑΩ6Μ-ΖΔΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
Θέμα: 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 24/03/2020 19:11:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 991ΘΩ6Μ-81Χ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης καταβολής αποζημίωσης (ΚΕΦΑΛΑΙΟ + ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ) υπέρ της ''HELLENIC WASTE RECYCLING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ'' ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 13654/2019 ΑΠ
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης καταβολής αποζημίωσης (ΚΕΦΑΛΑΙΟ + ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ) υπέρ της ''HELLENIC WASTE RECYCLING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ'' ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 13654/2019 ΑΠΟΦ. ΤΟΥ ΜΟΝΟΜ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ημ/νια: 24/03/2020 17:21:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ρ0ΚΩ6Μ-ΗΡΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Συμπλήρωση της με αριθμό 341/16.03.2020 Πράξης Ο.Ε. που αφορά στην έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020, για χρονικό διάστημα 8 μηνών, με την προσθήκη 10 θέσεων προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ για την κάλυψη των αναγκών
Θέμα: Συμπλήρωση της με αριθμό 341/16.03.2020 Πράξης Ο.Ε. που αφορά στην έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020, για χρονικό διάστημα 8 μηνών, με την προσθήκη 10 θέσεων προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ για την κάλυψη των αναγκών των 5 Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ)
Ημ/νια: 24/03/2020 16:48:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΤΗΩ6Μ-Β09
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΑΥ Α00493 3/6422.001 ΠΟΣΟΥ 2.500 ΕΥΡΩ
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΑΥ Α00493 3/6422.001 ΠΟΣΟΥ 2.500 ΕΥΡΩ
Ημ/νια: 24/03/2020 14:55:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣΒΑΩ6Μ-ΘΝΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΑΥ Α00340 3/6422.001 ΠΟΣΟΥ 410 ΕΥΡΩ
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΑΥ Α00340 3/6422.001 ΠΟΣΟΥ 410 ΕΥΡΩ
Ημ/νια: 24/03/2020 14:51:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 92ΣΔΩ6Μ-Τ9Η
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΑΥ Α00492 3/6421.001 ΠΟΣΟΥ 2.000 ΕΥΡΩ
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΑΥ Α00492 3/6421.001 ΠΟΣΟΥ 2.000 ΕΥΡΩ
Ημ/νια: 24/03/2020 14:48:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΡΡΩ6Μ-6Τ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της χρονικής παράτασης κατά 3 μήνες, ήτοι έως την 23.06.2020, της παράδοσης των ειδών των άρθρων 6, 7 και 27 του με ΑΔΑΜ 19SYMV005625810 2019-09-27 συμφωνητικού του Δήμου Αθηναίων με την εταιρεία με την επωνυμία “HELMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
Θέμα: Έγκριση της χρονικής παράτασης κατά 3 μήνες, ήτοι έως την 23.06.2020, της παράδοσης των ειδών των άρθρων 6, 7 και 27 του με ΑΔΑΜ 19SYMV005625810 2019-09-27 συμφωνητικού του Δήμου Αθηναίων με την εταιρεία με την επωνυμία “HELMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με διακριτικό τίτλο “HELMA Α.Ε.”, που αφορά στην προμήθεια οχημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου.
Ημ/νια: 24/03/2020 14:41:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 91Β2Ω6Μ-ΔΥΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 24/03/2020 14:40:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟΨ4Ω6Μ-ΒΓΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
Ημ/νια: 24/03/2020 14:38:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΗΣΙΩ6Μ-263
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 400 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 4 ΜΗΝΩΝ.
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 400 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 4 ΜΗΝΩΝ.
Ημ/νια: 24/03/2020 11:40:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕΗΒΩ6Μ-Σ4Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 400 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 4 ΜΗΝΩΝ.
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 400 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 4 ΜΗΝΩΝ.
Ημ/νια: 24/03/2020 11:40:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕΗΒΩ6Μ-Σ4Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.