Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Την μερική ανάκληση της δέσμευσης οικονομικού έτους 2020 που περιέχεται στην υπ’αριθ.Α00331/38141/05-02-19 (ΑΔΑ:ΩΘ8ΤΩ6Μ-ΟΑ3) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης οικ.έτους 2019-2020 κατά το συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα πέντε χι
Θέμα: Την μερική ανάκληση της δέσμευσης οικονομικού έτους 2020 που περιέχεται στην υπ’αριθ.Α00331/38141/05-02-19 (ΑΔΑ:ΩΘ8ΤΩ6Μ-ΟΑ3) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης οικ.έτους 2019-2020 κατά το συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (1.285.481,27€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον ΚΑ 7333.102 Φορέα 30 Δ/νση 43 ΄΄ Αναβάθμιση οδικού δικτύου 6 ης & 7 Δημοτικής Κοινότητας 2017 ΄΄ λόγω συμφωνίας με το εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα. ης
Ημ/νια: 02/04/2020 14:57:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟΨΙΩ6Μ-ΖΘ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπιση της δαπάνης για παροχή υπηρεσίων μεταφοράς για το διευρυμένο πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι" και την κατ'οίκον διανομή προϊόντων σε δικαιούχους του προγράμματος ΤΕΒΑ.
Θέμα: αντιμετώπιση της δαπάνης για παροχή υπηρεσίων μεταφοράς για το διευρυμένο πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι" και την κατ'οίκον διανομή προϊόντων σε δικαιούχους του προγράμματος ΤΕΒΑ.
Ημ/νια: 02/04/2020 14:45:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΤ0ΑΩ6Μ-Φ2Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση Eργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον μήνα Απρίλιο 2020
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση Eργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον μήνα Απρίλιο 2020
Ημ/νια: 02/04/2020 14:12:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡΓΕΩ6Μ-Ν8Ο
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον μήνα Απρίλιο 2020
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον μήνα Απρίλιο 2020
Ημ/νια: 02/04/2020 14:07:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΒΓΠΩ6Μ-Δ5Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΣΑΥΞΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ
Θέμα: ΠΡΟΣΑΥΞΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ
Ημ/νια: 02/04/2020 13:26:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω1Π7Ω6Μ-ΕΙ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπιση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία και για εργασία τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες, το χρονικό διάστημα Απριλίου - Ιουνίου 2020.
Θέμα: αντιμετώπιση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία και για εργασία τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες, το χρονικό διάστημα Απριλίου - Ιουνίου 2020.
Ημ/νια: 02/04/2020 13:02:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 60ΜΙΩ6Μ-ΗΙ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπιση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία και για εργασία τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες, το χρονικό διάστημα Απριλίου - Ιουνίου 2020.
Θέμα: αντιμετώπιση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία και για εργασία τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες, το χρονικό διάστημα Απριλίου - Ιουνίου 2020.
Ημ/νια: 02/04/2020 12:56:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΧΩΩ6Μ-973
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπιση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία και για εργασία τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες, το χρονικό διάστημα Απριλίου - Ιουνίου 2020.
Θέμα: αντιμετώπιση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία και για εργασία τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες, το χρονικό διάστημα Απριλίου - Ιουνίου 2020.
Ημ/νια: 02/04/2020 12:45:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΜ0Ω6Μ-ΩΘΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπιση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία και για εργασία τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες, το χρονικό διάστημα Απριλίου - Ιουνίου 2020.
Θέμα: αντιμετώπιση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία και για εργασία τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες, το χρονικό διάστημα Απριλίου - Ιουνίου 2020.
Ημ/νια: 02/04/2020 12:40:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ9ΝΡΩ6Μ-Ι6Μ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Ημ/νια: 01/04/2020 14:58:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΞΒΧΩ6Μ-9ΣΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΗΞΗΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΔΑΠ Α.Ε
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΗΞΗΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΔΑΠ Α.Ε
Ημ/νια: 01/04/2020 14:56:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Μ73Ω6Μ-Ω74
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπιση της δαπάνης καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου - Ιουνίου 2020.
Θέμα: αντιμετώπιση της δαπάνης καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου - Ιουνίου 2020.
Ημ/νια: 01/04/2020 14:54:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΗΧ4Ω6Μ-Β6Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ''ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ''
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ''ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ''
Ημ/νια: 01/04/2020 14:53:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 99Φ6Ω6Μ-ΑΜΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΔΑ: ΨΨΑΠΩ6Μ-Χ0Τ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Θέμα: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΔΑ: ΨΨΑΠΩ6Μ-Χ0Τ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ημ/νια: 01/04/2020 14:49:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω0ΘΗΩ6Μ-Ι4Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ “Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, για τον μήνα Απρίλιο 2020.”
Θέμα: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ “Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, για τον μήνα Απρίλιο 2020.”
Ημ/νια: 01/04/2020 14:49:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΨΒΕΩ6Μ-Ζ0Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4ος ΛΟΓ.ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΑ 86/2017. ΣΥΜΒ. 139611/31-05-2018 (18SYMV003307239 2018-06-22) ΣΧΕΤ. ΧΕΠ Α01107/2018 ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ Ι.Π. (ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΚΑ 8.018,65 € ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΥΝΝΗΜΕΝΗ Ο
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4ος ΛΟΓ.ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΑ 86/2017. ΣΥΜΒ. 139611/31-05-2018 (18SYMV003307239 2018-06-22) ΣΧΕΤ. ΧΕΠ Α01107/2018 ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ Ι.Π. (ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΚΑ 8.018,65 € ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΥΝΝΗΜΕΝΗ ΟΦΕΙΛΗ)
Ημ/νια: 01/04/2020 14:43:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΑΠΩ6Μ-42Ο
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των Υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Απρίλιο 2020».
Θέμα: « Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των Υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Απρίλιο 2020».
Ημ/νια: 01/04/2020 14:34:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΙΧΨΩ6Μ-ΟΤΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τροποποίηση -ως προς το πλάνο της Δημοτικής Αστυνομίας- του Σχεδίου λειτουργίας (Α.Π 067309/23-3-2020 Απόφαση Δημάρχου) εκτάκτου ανάγκης και ορισμού προσωπικού ασφαλείας στο πλαίσιο αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού».
Θέμα: Τροποποίηση -ως προς το πλάνο της Δημοτικής Αστυνομίας- του Σχεδίου λειτουργίας (Α.Π 067309/23-3-2020 Απόφαση Δημάρχου) εκτάκτου ανάγκης και ορισμού προσωπικού ασφαλείας στο πλαίσιο αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού».
Ημ/νια: 01/04/2020 14:31:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 94ΟΥΩ6Μ-ΣΤ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες και Νυκτερινές ώρες των Μονίμων Υπαλλήλων της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Απρίλιο 2020»
Θέμα: « Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες και Νυκτερινές ώρες των Μονίμων Υπαλλήλων της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Απρίλιο 2020»
Ημ/νια: 01/04/2020 14:29:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 93ΠΚΩ6Μ-ΦΚΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση: α) της με Α.Π.064268/16.03.2020 μελέτης της Διεύθυνσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας καθώς και της με Α.Π.065116/17.03.2020 (ΑΔΑ 6ΝΛΙΩ6Μ-ΛΡΑ) Πρόσκλησης Δημάρχου Αθηναίων που αφορούν στη μοναδικά, εφικτή χρονικά, εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμά
Θέμα: Έγκριση: α) της με Α.Π.064268/16.03.2020 μελέτης της Διεύθυνσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας καθώς και της με Α.Π.065116/17.03.2020 (ΑΔΑ 6ΝΛΙΩ6Μ-ΛΡΑ) Πρόσκλησης Δημάρχου Αθηναίων που αφορούν στη μοναδικά, εφικτή χρονικά, εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, των άρθρων 26 (παρ.6), 32 (παρ.2γ) και 32α (περ.β) του Ν.4412/2016, κατόπιν της με αριθμό Δ12/2020 προηγούμενης σύμφωνης γνώμης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, για την παροχή υπηρεσιών “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΥΡΙΑΣ XYLOTRECHUS CHINENSIS ΜΕ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΟΥΡΙΑΣ”, στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας 412.824,52€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%, για χρονικό διάστημα έως 15.04.2020 για τα άρθρα 1 και 2 και έως 31.05.2020 για το άρθρο 3 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της σχετικής μελέτης της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας και β) του από 23.03.2020 Ενιαίου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ανωτέρω διαδικασίας, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των προσφορών και στην κατακύρωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Πρακτικό.
Ημ/νια: 31/03/2020 14:42:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ048Ω6Μ-ΗΘΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.