20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 08:42

Ορθή επανάληψη Πίνακα Απορριπτέων, της με Α.Π. 311848/12-11-2021  ανακοίνωσης υπ’αριθμό ΣΟΧ 1/2022

Ανακοινώνεται σε ορθή επανάληψη ο Πίνακας Απορριπτέων της με Α.Π. 311848/12-11-2021 Ανακοίνωσης υπ’αριθμό ΣΟΧ 1/2022 που αφορούσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας Δήμου Αθηναίων (2 Κεντρικές Δομές, 2 Παραρτήματα ΚΕΜ και 1 Παράρτημα Ρομά) της Πράξης «Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας Δήμου Αθηναίων (2 Κεντρικές Δομές, 2 Παραρτήματα ΚΕΜ και 1 Παράρτημα Ρομά)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001891 στο Δήμο Αθηναίων.

Δείτε παρακάτω: