12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 07:00

12/09/2022 – 10/10/2022: Παραχώρηση υπηρεσιών αφής κανδηλίων και καθαρισμού/πλυσίματος τάφων στο B΄ Κοιμητήριο

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την «παραχώρηση υπηρεσιών αφής κανδηλίων και καθαρισμού/πλυσίματος τάφων στο Β΄ Κοιμητήριο» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, δυνάμει του Ν.4413/2016 όπως ισχύει.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για το σύνολο αυτής ανέρχεται στο ποσό των 6.538.064,50 € άνευ Φ.Π.Α., ο δε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να προσφέρει κατ’ελάχιστον κατώτερο ποσό προσφοράς 7.530,00 € μηνιαίως.

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η μεγαλύτερη τιμή (μεγαλύτερη προσφορά), αποκλειστικά βάσει τιμής εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των περιγραφόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τη μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 171995

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 12-09-2022 και ώρα 10:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10-10-2022 και ώρα 12:00 μεσημβρινή.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Ως χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών / εξήντα (60) μηνών από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης αυτής.

Η παρεχόμενη υπηρεσία θα πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση από την έναρξη της Σύμβασης Παραχώρησης και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε δύο (2) τοις εκατό (%) του ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς χωρίς τον Φ.Π.Α., ποσού ύψους 9.036,00 €.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 234681/05-09-2022 Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο/οι ανάδοχος/οι θα προσκομίσει/ουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το τέσσερα τοις εκατό (4%) του συνολικού ανταλλάγματος πέντε (5) ετών ήτοι εξήντα (60) μηνών επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Πληροφορίες για την εν λόγω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας – Τμήμα Αγορών, Απαλλοτριώσεων & Μισθώσεων, Μάγερ 27, 1ος όροφος, τηλ. 210 5277233, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κ. Σπυρίδων Μπάκας, e-mail: [email protected]

Γνωστοποίηση της Προκήρυξης της παρούσας σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 05/09/2022.

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.